Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ działki położonej w obrębie Lipiany
titleName

SPRZEDAŻ działki położonej w obrębie Lipiany

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działki położonej w obrębie Lipiany przeznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi na tereny infrastruktury technicznej – ujęcie wody (symbol planu 2W),
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015121/1

Nr działki

Powierzchnia
(ha)

Cena wywoławcza (zł)

Wadium
(zł)

Informacje
dodatkowe

114/2


0,06


2.000,00


200,00

Działka zabudowana studnią głębinową

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku

o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec
nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do
15 czerwca 2020 roku

(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy pok. Nr 7 tel. 75 732 32 – 21 do 23 wew. 116

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

WÓJT

/-/
mgr Andrzej Dutkowski

Bolesławiec, dnia 13 maja 2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla zbioru ”Obrót mieniem Gminy Bolesławiec – Sprzedaż gruntów”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, że

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu
  ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,

 1. kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713).

– art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.65).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – wieczyście,

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 1. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 1. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana
  do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
  osobowych będzie nierozpatrzenie sprawy.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bolesławiec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

15173