Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ   LOKALU  MIESZKALNEGO
titleName

SPRZEDAŻ   LOKALU  MIESZKALNEGO

BURMISTRZ    ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

 DRUGI   PRZETARG    USTNY     NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ   LOKALU  MIESZKALNEGO

 

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 13 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 37. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 47,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,20 m2.

Lokal przeznaczony do sprzedaży znajduje się na IV piętrze w budynku (blok). Budynek jest podpiwniczony o pięciu  kondygnacjach  położony  na  działce  geodezyjnej  nr 186/2 o pow. 0,1101 ha , KW ZG1S/00028574/5  /Świebodzin/.

Udział nabywcy we współwłasności budynku  i działce gruntu wynosi 46/1000.

Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej – usługowej.

C E N A     W Y W O Ł A W C Z A

 

90 240,00 zł

w tym wartość: lokalu mieszkalnego  88 316,00 zł

wartość udziału w działce gruntu  1 924,00 zł

 

Wysokość  wadium  –  15 000,00 zł

 

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 910,00 zł/.

Wadium  należy  wpłacić w pieniądzu i tylko na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wpłaty należy dokonać na konto  nr  49 9660 0007 0010 1710  2000 0060.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 czerwca 2019 r. (włącznie). O terminowym dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi 12 czerwca 2019 r. wpłynąć na konto Urzędu.  W związku z powyższym, polecenie  przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej.

Wadium zwraca się na najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu.

Wadium   wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg   wygrał  zalicza   się  na   poczet  ceny  nabycia.   W  przypadku   uchylenia   się  nabywcy  od  zawarcia  umowy   sprzedaży,  wpłacone    wadium   nie   podlega   zwrotowi.

 

PRZETARG   ODBĘDZIE   SIĘ   W   URZĘDZIE   MIEJSKIM   W   ZBĄSZYNKU  

w dniu 14 czerwca 2019 r.  o godz. 10 30 sala   nr  20

 

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe   informacje   dotyczące   przetargu   można   uzyskać   w   Urzędzie   Miejskim   w   Zbąszynku  –  biuro  nr  23  tel. 3 849 140 wew. 34. Lokal   można    oglądać    po   uzgodnieniu   terminu.

Ogłoszenie o  przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 06 maja 2019 r.  do 12 czerwca  2019 r.

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynka z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ulicy Rynek 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Burmistrz wyznaczył inspektora danych, z którym można się  skontaktować poprzez email: iodo@zbaszynek.pl Dane przetwarzane są dla celów związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.zbaszynek.pl/Klauzula informacyjna.pdf.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11227