Wyszukiwarka:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na parterze budynku nr 2, położonego przy ul. Klasztornej
titleName

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na parterze budynku nr 2, położonego przy ul. Klasztornej

9337.04.2019

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

kolejny przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 11 stycznia 2019r.)

(II przetarg odbył się w dniu 22 marca 2019r.)

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na parterze budynku nr 2, położonego przy ul. Klasztornej wraz ze sprzedażą udziału 128/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w gruncie (obręb 20, działka nr 123, o  pow. 218 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00019488/3).

 

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 79,20 m2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                               –      150 000,00 zł

w tym: cena lokalu                                                                                          –     142 500,00 zł

             cena 128/1000 części gruntu /dz. nr 123/                                           –         7 500,00 zł

 

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia  11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. z 2018r. poz. 2174 ze zm./.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Budynek Nr 2 położony w Olsztynie przy ul. Klasztornej figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z 23.07.2003r.                          o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2067) oraz Zarządzenia          Nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków m. Olsztyna ze zm.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4 pkt 1 ustawy z 29.08.2014r.                                 o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1984) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków                     i opiece nad zabytkami.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 17 maja 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 15 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej                 w dniu 13 maja 2019r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.                      Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego                 w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,  tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-45. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu pod hasłem: sprzedaż, dzierżawa nieruchomości.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

11117