Wyszukiwarka:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na I piętrze budynku nr 20, położonego przy ul. Smętka
titleName

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na I piętrze budynku nr 20, położonego przy ul. Smętka

10996.04.2019

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się na I piętrze budynku nr 20, położonego przy ul. Smętka, wraz ze sprzedażą udziału 18/100 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 18/100 w gruncie (obręb 61, działki nr 112 i 111/1, o  łącznej pow. 609 m2, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00018472/1).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 47,50 m2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                               –      150 000,00 zł

w tym: cena lokalu                                                                                          –       92 000,00 zł

             cena 18/100 części gruntu /dz. nr 112 i 111/1/                                     –     58 000,00 zł

 

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia                         11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. z 2018r. poz. 2174/.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Budynek Nr 20 położony w Olsztynie przy ul. Smętka figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z 23.07.2003r.                          o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków m. Olsztyna ze zm.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4 pkt 1 ustawy z 29.08.2014r.                                 o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1984) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków                     i opiece nad zabytkami.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 15 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej                 w dniu 10 czerwca 2019r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.                      Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego                 w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,                    tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-36. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu pod hasłem: sprzedaż, dzierżawa nieruchomości.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

11297