Wyszukiwarka:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się na II piętrze w klatce nr 50,  w budynku nr 49,50,51, położonym przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie
titleName

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się na II piętrze w klatce nr 50,  w budynku nr 49,50,51, położonym przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie

10981.04.2019

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się na II piętrze w klatce nr 50,  w budynku nr 49,50,51, położonym przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 4/100 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 4/100  w gruncie pod budynkiem (obręb 21, działka nr 55, o pow. 540 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00020838/2) oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4/100 w gruncie do racjonalnej obsługi budynku (obręb 21, działki nr 51/36 i 51/50 o łącznej pow. 967 m2, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00051673/3).

 

 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 46,00 m

 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                             –   160 000,00 zł

w tym: cena lokalu                                                                                        –  133 000,00 zł

            cena 4/100 części gruntu /dz. nr  55/                                                   –  10 000,00 zł

             cena 4/100 części gruntu /dz. nr  51/36 i 51/50/                                –  17 000,00 zł

 

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia                        11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. z 2018r. poz. 2174 ze zm./.

Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste /dz. 51/26 i 51/50/ wynosić będzie 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu, natomiast opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Pierwsza opłata zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne zostaną opodatkowane podatkiem VAT
w stawce obowiązującej na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem oraz pierwsza opłata za oddanie gruntu do obsługi budynku w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

W dziale III ww. księgi wieczystej KW Nr OL1O/00051673/3 widnieje osiem wpisów – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści: ” Służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 51/36 i 51/50 objęte tą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnego właściciela/użytkownika wieczystego: działki nr 290 objętej KW NR 62839, działki nr 289 objętej KW NR 64339, działki nr 285, objętek                            KW NR 64340, działki nr 286 objętek KW NR 64341, działki nr 288 objętej KW NR 64342, działki nr 287 objętej KW NR 64343, działki nr 293 objętej KW NR 64344, działki nr 292 objętej KW NR 64345″.

Ponadto w dziale III powołanej księgi znajduje się wpis ostrzeżenia dotyczący udziału                       w nieruchomości nie będącego przedmiotem sprzedaży w przetargu. W dziale IV powołana księga wieczysta nie zawiera żadnych wpisów.

 

Nieruchomość zabudowana ww. budynkiem jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 16 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  najpóźniej do dnia 10 czerwca 2018 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej                 w dniu 10 czerwca 2018r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.                      Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego                 w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec,                                 w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,                    tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-45. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu pod hasłem: sprzedaż, dzierżawa nieruchomości.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

11296