Wyszukiwarka:
Sprzedaż lokalu niemieszkalnego-Limanowskiego, Olsztyn
titleName

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego-Limanowskiego, Olsztyn

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 22 lutego 2019r.)

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7, znajdującego się na poddaszu budynku nr 29, położonego przy ul. Limanowskiego wraz ze sprzedażą udziału 50/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w gruncie (obręb 19, działka nr 97,                               o pow. 209 m2, zapisana  w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00019155/0).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 23,70 m2

Cena wywoławcza nieruchomości                                                               –       40 000,00 z

w tym: cena lokalu                                                                                          –       37 500,00 zł

cena 50/1000 części gruntu /dz. nr  97 /                                                         –        2 500,00 zł

 

 Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolnionaz podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm./.

Budynek Nr 29 położony w Olsztynie przy ul. Limanowskiego figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2067) oraz Zarządzenia Nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków m. Olsztyna ze zm.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4 pkt 1 ustawy z 29.082014 o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1984) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 10 maja 2019r. o godz. 1330 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683  najpóźniej do dnia 6 maja 2018 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 6 maja 2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-37. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu pod hasłem: sprzedaż, dzierżawa nieruchomości.

 

 

 

 

 

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Limanowskiego, Olsztyn

GPS:

52.76971764994953, 21.56640625

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyna

ID Ogłoszenia:

11022