Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej ,położonej w Zbąszynku
titleName

Sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej ,położonej w Zbąszynku

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana,położona w Zbąszynku  przy ul.  Wojska Polskiego oznaczona geodezyjnie nr działki 915/13 o pow. 20 m2z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

W ustaleniach nieobowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość oznaczona jest symbolem „A26 MN” – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy w małych domach mieszkalnych + zabudowa garażowa.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

C e n a   w y w o ł a w c z a   nieruchomości  ustalona została w wysokości 7.100,00 zł /słownie: złotych siedem tysięcy sto /

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %       

 Warunkiem udziału w przetargu jest:  wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty,

w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Wysokość wadium   1.420,00 zł  /słownie: złotych jeden tysiąc czterysta dwadzieścia)

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do  03 września 2019r.,

na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 499660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 915/13 w Zbąszynku”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 03 września 2019r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 09 września 2019r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny  do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 06 września 2019r.  o godzinie 1200  w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  24 maja 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12195