Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Brodzińskiego
titleName

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Brodzińskiego

Loading…

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Brodzińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki obrębu 35 oznaczone nr 16/1 obr. 69 o pow. 631 m2 oraz nr 16/3 o pow. 320 m2 o łącznej pow. 951 m2 obj. KW nr BB1C/00062616/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości. Uzasadnieniem wyboru formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest jej nieregularny wąski kształt oraz brak dostępu do drogi publicznej. Parametry nieruchomości nie pozwalają na jej samodzielne zagospodarowanie. Zbycie poprawi zagospodarowanie jednej z nieruchomości przyległych. Nieruchomość jest niezabudowana położona w Cieszynie przy ul. Brodzińskiego w odległości ok. 2 km od ścisłego centrum miasta (Rynku). Działki 16/1 i 16/3 nie graniczą ze sobą – rozdziela je działka nr 16/2 zajęta pod potok Sarkandrowiec. Teren działki 16/1 w większości płaski, równy, w południowo-wschodnim narożniku tworzący niewielką skarpę. Część działki 16/1 jest utwardzona tłuczniem. Działka 16/3 jest nierówna, porośnięta gęstą roślinnością – drzewa, krzewy, trawy. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do ulicy Brodzińskiego możliwy po sąsiednich działkach 11/2 i 12/4 . W zasięgu działek dostępne są sieci: elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna i wodociągowa.

Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość położona jest w terenach zieleni oznaczonych w studium symbolem E25TZ, E27TZ.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000 .

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 17 300,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest osobiste lub pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 1 800,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie, do 24 stycznia 2019 r. Dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6), gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu (tel. 33 4794 230, 33 4794 234).

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl

Cieszyn, dnia 20 grudnia 2018 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

10215