Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki
titleName

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ulicy Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/3 obr. 18 o powierzchni 261 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00035339/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Działka jest niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami. Zagospodarowanie działki utrudnia nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Kościuszki. Kształt działki jest nieregularny, część wschodnia wydłużona, zwężająca się. Ogrodzenie działki częściowe – przy granicy z zabudowaną działką nr 16/2 obr. 18.

Teren ze spadkiem w kierunku południowym i południowo-wschodnim.

Uzbrojenie: przez północną część działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna; sieci kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa dostępne „ w zasięgu”, na działkach sąsiednich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 17/3 obr. 18 znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MN/U).

Działka 17/3 jest oddana w trwały zarząd Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie wyraził zgodę na wygaszenie trwałego zarządu w celu jej przeznaczenia do zbycia. W przypadku wyłonienia nabywcy w przetargu, zostanie wydana decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu.

Nieruchomość nie jest obciążona.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 17/3 obr. 18. Uzasadnieniem wyboru formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest mała powierzchnia i nieregularny kształt działki uniemożliwiające jej samodzielne zagospodarowanie.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000 .

UWAGA! Z uwagi wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 29 100,00 zł.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 3 000,00 zł, w terminie do dnia 16 października 2020 r. Dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na wyżej wymienione konto.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto ( nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,

  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,

  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst: Dz.U. z 2017, poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. 33 4794 232, 33 4794 234.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

16864