Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica.
titleName

Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Nidzica, 07 października 2021 r.

GMKR.7125.5.2019

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest lokal nr 3 (po byłej świetlicy) położony w budynku nr 21 w miejscowości i obrębie Zagrzewo z przeznaczeniem do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 88,06 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – wiatą na opał o powierzchni użytkowej 12,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1N/00020869/7 wraz z udziałem wynoszącym 292/1000 części (zgodnie z inwentaryzacją uproszczoną budynku mieszkalnego z dnia 30.10.2019 r.) w nieruchomości wspólnej budynku
i działce nr 16/4 o pow. 1513 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1N/00020038/3, opis użytku – B tereny mieszkaniowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 900,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 04 listopada 2021 r.) w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

Tekst ogłoszenia o przetargu został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach, www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie pod nr 89 625 07 44.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21618