Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
titleName

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

34072.12.2018
PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 47, obręb 82, o powierzchni 21234 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00035537/0, przeznaczonej na funkcje usługowe, w tym usługi nieuciążliwe, składy, magazyny, przemysł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 000 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 j.t. ze zm.). W przypadku gdy do czasu zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości, w obrocie prawnym będzie ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki, nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT od ustalonej ceny nieruchomości, w stawce obowiązującej na dzień podpisania umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna , Plac Jana Pawła II 1, w sali numer 219, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 25 lutego 2019 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 25 lutego 2019 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Na przedmiotowy teren brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca nieruchomości winien uzyskać z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie (ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn) do sieci kanalizacji sanitarnej Ø 800 mm i kanalizacji tłoczonej 2x 500 mm , do magistrali wodociągowej Ø 500 mm Ø 250 i Ø 200 , polegającej na prawie dostępu do sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, dokonywania kontroli, przeglądów i konserwacji, remontów, usuwania awarii wraz z prawem wejścia i wjazdu, w celu wykonywania ww. prac na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PWiK posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Prawo to ogranicza możliwość zabudowy, trwałych nasadzeń i trwałych form zagospodarowania gruntu nad elementami sieci w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wpis tej służebności dokonany zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości.

Na działce zlokalizowane są dwie komory wodociągowe. Z jednej z nich wychodzi rurociąg kd 300 przeznaczony do awaryjnego zrzutu wody z magistrali wodociągowej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem 87-16, położonej przy ul. Lubelskiej, opisanej w księdze wieczystej OL1O/00035229/8, polegającej na prawie przechodu przez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 82-47 ww. sieci oraz posadowienia dwóch komór wodociągowych w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany oraz dokonania wpisu tej służebności w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości.

Przez teren nieruchomości przebiegają kable elektroenergetyczne. Do sieci tych należy zapewnić dostęp eksploatacyjny w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, projektowane rozwiązania należy uzgodnić z właścicielem urządzeń. Koszty z tym związane będzie ponosił Nabywca.

Drzewostan występujący na przedmiotowej nieruchomości podlega ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614.ze zm.), za wyjątkiem drzew. których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 25 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Na usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną prawną Nabywca zobowiązany będzie uzyskać decyzję zezwalającą Prezydenta Olsztyna oraz ponieść stosowne opłaty, zgodnie z wartością przyrodniczą poszczególnych drzew.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości od strony ul. Lubelskiej, poprzez drogę wewnętrzną znajdującą się na działce 82-2/9.

Dla przedmiotowej nieruchomości sporządzona została opinia geotechniczna rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Warunki geologiczno-inżynierskie działki 82-47 określa się jako złożone. Opinia geotechniczna znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 102).

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jej inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018.1044 ze zm. ).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278.j.t.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, pok. 102 I piętro, tel.( 89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna, pod adresem bip.olsztyn.eu

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

10229