Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
titleName

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

6008.03.2019

PREZYDENT OLSZTYNA

ogłasza

kolejny przetarg ustny nieograniczony

 ( I przetarg odbył się 21 września 2018r. )

II przetarg odbył się 23 listopada 2018r.

kolejny przetarg odbył się 15 lutego 2019r.)

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/84 o pow. 1 344 m2, położonej obrębie nr 153 m. Olsztyna w pobliżu ul. Żurawiej, opisanej w księdze wieczystej nr OL1O/00013774/3, przeznaczonej pod usługi  sportu i rekreacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   100 000 zł

 

    Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić na            rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta                                 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 06 maja 2019r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 06 maja 2019r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

W dziale III księgi wieczystej nr OL1O/00013774/3 znajduje się wpis służebności gruntowej przejścia i przejazdu, która nie dotyczy zbywanej nieruchomości .

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż opisane powyżej i nie jest przedmiotem  zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17, zatwierdzonej w dniu 29 kwietnia 2015 r. Uchwałą Rady Miasta Olsztyna            Nr VIII/82/15 działka 153-27/84 położona jest na terenie oznaczonym symbolem „US – usługi sportu i rekreacji”.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu  wykazanego na mapie zasadniczej (sieć wodociągowa). Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do istniejącej sieci w celu wykonania naprawy , konserwacji i wymiany.

O ewentualną przebudowę odcinków sieci , nabywca winien wystąpić do właściciela sieci z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jej inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia                    16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.                                                                             Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U.            z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego                       w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi  nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11,                  wew. 357.

Informacje o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są                       w  internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopulikator.pl, infoinwestycje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

11073