Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ 
titleName

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ 

 

Burmistrz Zbąszynka

O G Ł A S Z A          

publiczny przetarg  ustny ograniczony

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ 

 

Przetarg został ograniczony dla mieszkańców budynku mieszkalnego

położonego w Zbąszynku przy ul. Zbąszyńskiej 1A.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana  stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona na tyłach ogrodów przydomowych ul. Kasprowicza) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako  działka nr  121/10 o pow. 0,0023 ha. Przetarg ustny ograniczony dotyczy zbycia działki 121/10 przewidzianej do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej. Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwościach przyłączenia się do istniejących sieci określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości  prowadzona  jest księga wieczysta  KW ZG1S/00029126/7.  Nieruchomość jest wolna od  obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego opisana nieruchomość położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem zabudowy budynkiem garażowym. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

 

CENA  WYWOŁAWCZA    5500 zł + 23% VAT    

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r  ( t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2174 ze  zm.)  – nieruchomość  podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Wysokość wadium   1100 zł

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, osoby fizyczne w dniu przetargu zobowiązane są okazać  dowód tożsamości, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Ustalone  wadium należy  wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie  do dnia  28  czerwca 2019 r.  w kasie Urzędu Miejskiego
w  Zbąszynku  lub na konto  Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060    wskazując w tytule wpłaty „wadium dot. dz. 121/10 –  Zbąszynek”.  W przypadku wpłaty  na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Ustalona kwota wadium w dniu 28 czerwca  2019 r.  winna figurować na  rachunku bankowym gminy.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zaliczone zostaje  na poczet ceny nabycia.

Wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników,

którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą na wniosek wpłacającego w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu, wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 02 lipca 2019 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 03 lipca 2019 r. o godz. 1000 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku.

 

W dniu 20 marca 2017 r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14,   tel. 68 3849140 wew. 37.  Wylicytowaną  należność z tytułu zakupu  nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy lub na wskazane konto  – kwota wylicytowana  winna figurować na  rachunku bankowym gminy w  dniu zawierania aktu notarialnego.

Nabywca ponosi  koszty  notarialne  i koszty opłaty sądowej, które  określi notariusz w zawieranym akcie notarialnym.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 30 maja 2019 r. do dnia 02 lipca 2019 r.  poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy- wewnątrz budynku  urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych  na zewnątrz przed budynkiem urzędu– jest to sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi oraz ogłoszenie o zorganizowanym  przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego –  infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11591