Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/146
titleName

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/146

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 02.10.2020 r.)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/146, obręb 143, o powierzchni 2056 m2, położonej przy ul. Czarnieckiego, opisanej w księdze wieczystej OL1O/00036140/7, przeznaczonej pod usługi nieuciążliwe w zakresie handlu dla obsługi sąsiadującego osiedla. Dopuszczalna jest funkcja gastronomiczna i drobne rzemiosło nie wymagające stref ochronnych, dopuszcza się mieszkanie dla właściciela,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500 000,00 zł

Cena gruntu opodatkowana zostanie podatkiem VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, w sali numer 219 II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu (pod linkiem: http://bip.um/bip/folder/3183/sprzedaz_dzierzawa_nieruchomości/ ) .

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 22 lutego 2021 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 22 lutego 2021 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego na przedmiotowy teren zmianą „Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Gutkowo w Olsztynie” zatwierdzonego Uchwałą Nr LV/829/2001 Rady Miasta Olsztyn z dnia 19-12-2001 r. działka numerze ewidencyjnym 143-37/146 oznaczona jest symbolem „U ”, dla którego zapis planu brzmi: usługi nieuciążliwe w zakresie handlu dla obsługi sąsiadującego osiedla. Dopuszczalna jest funkcja gastronomiczna i drobne rzemiosło nie wymagające stref ochronnych, dopuszcza się mieszkanie dla właściciela.

Obsługa komunikacyjna działki 143-37/146 możliwa jest z ul. Czarnieckiego. W obrębie działki należy zabezpieczyć miejsca postojowe dla klientów usług.

Na terenie przedmiotowej nieruchomości występuje zieleń pochodząca z samosiewu (olsza czarna, wierzba sp., z domieszką brzozy brodawkowatej, klonu pospolitego).Znaczny fragment od strony pasów drogowych ulic pokrywa sosna pospolita, ponadto część działki stanowi nieużytek (teren podmokły). Przy zagospodarowaniu terenu wskazane jest zachowanie w maksymalnym stopniu wartościowych elementów istniejącej zieleni i nieużytek oraz odtworzyć oczko wodne.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2020.55 ze zm.) prawnie chronione są drzewa o obwodach pni mierzonych na wys. 5 cm powyżej:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Ochronie podlegają również krzewy lub skupiska krzewów o powierzchni powyżej 25 m2.

Wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić sporządzeniem inwentaryzacji i gospodarki szatą roślinną, które należy uzgodnić z Wydziałem Środowiska. W przypadku wycinki zieleni kolidującej z inwestycją, wymagane jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Olsztyna. Za usunięcie drzew i krzewów prawnie chronionych kolidujących z inwestycją Inwestor poniesie opłaty.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. 2020.1546 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U.2017.2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna pok. 102 I piętro, tel. (89)  527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, oraz infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

18141