Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/3, obręb 145
titleName

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/3, obręb 145

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/3, obręb 145, o powierzchni 5069 m2, położonej przy ul. Żurawiej, opisanej w księdze wieczystej OL1O/00072531/9, przeznaczonej pod usługi turystyki, z funkcją dopuszczalną: usługi sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, gastronomii.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana zostanie podatkiem VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II Nr 1 w sali numer 219 (II piętro) lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu (pod linkiem: http://bip.um/bip/folder/3183/sprzedaz_dzierzawa_nieruchomości/ ) .

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 22 lutego 2021 r.

Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 22 lutego 2021 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie, rejon – Łupstych” uchwalonego w dniu 25 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/519/17 Rady Miasta Olsztyna, działka 145-37/3 oznaczona jest symbolem „UT2” dla którego zapis planu brzmi: usługi turystyki, z funkcją dopuszczalną: usługi sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, gastronomii.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości przewidziana jest z ulicy Żurawiej. Niezbędne miejsca postojowe do obsługi projektowanej inwestycji należy przewidzieć na terenie nabywanej nieruchomości.

Drzewostan występujący na działce 145-37/3 podlega ochronie prawnej z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza 80cm –w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65cm–w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50cm–w przypadku pozostałych gatunków drzew, a także krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 oraz drzew lub krzewów gatunków owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni). Wszelkie działania inwestycyjne na przedmiotowym terenie winny być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej wskazującej zieleń objętą ochroną prawną oraz nie podlegającą takiej ochronie. Jakakolwiek wycinka drzew/krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu wymaga uzyskania decyzji administracyjnej i poniesienia przez właściciela gruntu stosownych opłat – zgodnie z wartością przyrodniczą poszczególnych drzew/krzewów.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1546 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna pok. 102 I piętro, tel. (89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

18143