Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
titleName

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

                                                              13723.05.2019

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się 22 marca 2019 r.)

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją dopuszczalną usługi turystyki, gastronomia, usługi osiedlowe, położonych w obrębie nr 145 m. Olsztyna przy ul. Rybitwy (Łupstych), opisanych w księdze wieczystej Nr OL1O/00014080/8, oznaczonych numerami ewidencyjnymi, opisanych w księgach wieczystych:

  • 67/4 o pow. 1041 m2                                     cena wywoławcza 135 000 zł
  • 67/5 o pow. 1001 m2                                     cena wywoławcza 105 000 zł
  • 67/6 o pow. 818 m2                                       cena wywoławcza 125 000 zł
  • 67/7 o pow. 1144 m2                                      cena wywoławcza 125 000 zł
  • 67/8 o pow. 1081 m2                                     cena wywoławcza 115 000 zł

 

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dotyczącej danej nieruchomości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez PKO Bank Polski SA, numer konta
81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 8 lipca 2019 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 8 lipca 2019 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego na przedmiotowy teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych (Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXXII/519/17 z dnia 25 stycznia 2017 r.) przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN3 – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: usługi turystyki, gastronomia, usługi osiedlowe.

W związku z położeniem przedmiotowych nieruchomości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzono zapis dotyczący zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, a także zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych i likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno-błotnistych.

Z ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że obszar w skład którego wchodzą działki nr 67/5, 67/6 i 67/7 objęty jest częściową ochroną konserwatorską. Ponadto przedmiotowy obszar objęty jest zgodnie ze studium Olsztyna, obszarem obserwacji archeologicznej, gdzie jest możliwość wystąpienia znalezisk archeologicznych,
a w konsekwencji konieczność wykonania badań lub prowadzenia nadzoru archeologicznego.

Zieleń występująca na w/w nieruchomościach jest zróżnicowana wiekowo i gatunkowo, rozmieszczona jest nierównomiernie, znacznie zagęszczona w części północnej i zachodniej (przylegającej do lasu SP). Występują tu drzewa głównie iglaste (sosna pospolita) z domieszką liściastych. Wskazane jest adaptowanie w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni (w dobrym stanie zdrowotno-technicznym), która nie koliduje z planem zagospodarowania nieruchomości lub wprowadzenie nowych nasadzeń, komponujących się z zaprojektowaną zabudową oraz zielenią naturalną w otoczeniu (do uzupełnienia zieleni preferowane gatunki rodzime).

Gospodarka istniejącą zielenią podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.). W przypadku realizacji inwestycji należy wykonać dokumentację ,,Inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem gospodarki drzewostanem’’, w której zostaną wskazane drzewa/krzewy do zachowania i usunięcia. Na usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną prawną Nabywca zobowiązany będzie uzyskać decyzję zezwalająca Prezydenta Olsztyna.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej bezpośrednio ul. Rybitwy lub poprzez drogi wewnętrzne.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie,                     że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności
w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jej inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego
z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia  16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

      W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

      W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

      Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego                       w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

      Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

      Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

      Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357.

Informacje o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w internecie pod adresem www.olsztyn.eu, www.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

11652