Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/13 o powierzchni 0,3020 ha, położona w Podlesiu Dębowym.
titleName

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/13 o powierzchni 0,3020 ha, położona w Podlesiu Dębowym.

OGŁOSZENIE

 

RGG.6840.27.2019

       Żabno, 27 sierpnia 2019 r.

 

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/13 o powierzchni 0,3020 ha, położona w Podlesiu Dębowym. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: PsIV – 0,3020 ha. Decyzją z 14 kwietnia 2016 r., znak: RG.6730.87.2015 o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 43.190,00 zł netto + 23% VAT

         Wadium: 8.000,00 zł

         Termin przetargu: 14 października 2019 r. o godz. 1000

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 8.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2019 r. włącznie.

 

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

 

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym
w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

 

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żabno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Żabnie

ID Ogłoszenia:

12482