Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 33
titleName

Sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 33

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 33

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: nieruchomość stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 33, oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 67 (obręb 6) jako działka nr 103/2 o pow. 0,0177 ha (Bi – inne tereny zabudowane), zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00055669/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
  w Inowrocławiu.

 1. Opis nieruchomości:

1) nieruchomość została zabudowana przez dzierżawcę pawilonem handlowo-usługowym na podstawie pozwolenia na budowę;

2) nieruchomość jest wydzierżawiana na podstawie umowy zawartej na czas określony;

3) ewentualna przebudowa schodów lub inne rozwiązanie związane z dojściem
i dojazdem do budynku wymagać będzie uzgodnień z zarządcą drogi;

4) nieruchomości przylega do ulicy Kasztelańskiej zaliczonej do kategorii drogi gminnej;

5) na nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne
w przypadku sprzedaży nieruchomości nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu;

6) na nieruchomości istnieje elektroenergetyczna sieć nn-0,4kV w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o następującej treści: „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA:

– PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA NIERUCHOMOŚCI PODZIEMNYCH KABLI ENN-0,4 KV PRZEBIEGAJĄCYCH WZDŁUŻ DZIAŁKI OD STRONY PÓŁNOCNEJ I KABLA PROSTOPADŁEGO DO
UL. KASZTELAŃSKIEJ,

– PRAWIE SWOBODNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY CELEM JEGO KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ,

– OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ OD TAKIEGO JEJ ZAGOSPODAROWANIA ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIŁOBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZENIA ORAZ PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ JEGO EKSPLOATACJI, W POZOSTAŁYM ZAKRESIE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PARAGRAFIE 3 UMOWY O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2013R. REP.A 5333/2013 NOTARIUSZ MAŁGORZATY STEPPA W INOWROCŁAWIU” na rzecz Enea Operator spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania:

1) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 211-MW,U, przeznaczonym pod mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe;

2) teren 211-MW,U zlokalizowany jest w strefie konserwatorskiej „As” i w strefie geologicznej 4;

3) ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 211-MW,U:

a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe terenu lokalizację:

 • mieszkalnictwa;

 • usług nieuciążliwych z zakresu handlu, rzemiosła, gastronomii, kultury, rozrywki i innych jako funkcji wbudowanych i samodzielnych;

 • administracji, usług administracyjnych i biurowych;

 • parkingów i zieleni oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej towarzyszących wyszczególnionym funkcjom;

b) ustala się lokalizację określonych funkcji w dowolnych proporcjach, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych dotyczących wzajemnego sąsiedztwa i oddziaływania na siebie poszczególnych funkcji oraz ochrony funkcji mieszkalnej przed skutkami działalności usługowej;

c) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • nie ogranicza się działań w stosunku do zabudowy istniejącej i istniejącego zagospodarowania, pod warunkiem realizacji pozostałych ustaleń;

 • postulowane wyburzenia obiektów pomocniczych i oficynowych w złym stanie technicznym, wewnątrz kwartału i zagospodarowanie uwolnionych powierzchni zielenią;

 • wielkość nowej kubatury możliwej do wprowadzenia na teren wynikająca
  z chłonności terenu (inwestowanie kubaturowe możliwe w drodze wymiany substancji istniejącej) przy zachowaniu min. 10% powierzchni każdej nieruchomości w granicach własności w stanie biologicznie czynnym oraz przy uwzględnieniu przepisów szczególnych dotyczących między innymi wzajemnych odległości między budynkami i od granic działek;

 • obowiązuje lokalizacja nowej, uzupełniającej zabudowy w formie pierzei na liniach rozgraniczających z ulicami zewnętrznymi oraz wyeksponowanie kubaturowe narożnika ulic Rybnickiej i Kasztelańskiej (lokalna dominanta plastyczno-wysokościowa);

 • obowiązuje zakaz realizacji wolnostojących, pojedynczych garaży boksowych;

 • wysokość zabudowy lokalizowanej wzdłuż ulic zewnętrznych: II-III kond.
  w skali zabudowy adaptowanej; dominanta wysokościowa (obiekt o wysok. do IV, wyższy od zabudowy sąsiedniej) w narożniku ulic Rybnickiej
  i Kasztelańskiej;

 • wysokość zabudowy wewnątrz terenu nie przekraczająca wysokości budynków głównych tworzących pierzeje (do III kond.);

 • obowiązują linie zabudowy wg rysunku planu i wg przepisów szczególnych;

 • w stosunku do adaptowanej i noworealizowanej zabudowy pierzejowej obowiązuje zachowanie zharmonizowanej z zabudową sąsiednią bryły
  i podziałów elewacji frontowych, wprowadzenie detalu architektonicznego; dopuszczone swobodne kształtowanie parteru budynku przy zachowaniu linii zabudowy; dopuszczone nowe rozwiązania materiałowe (szkło, aluminium) w połączeniu materiałami tradycyjnymi (cegła, dachówka, tynk, kamień);

 • w stosunku do pozostałej zabudowy adaptowanej oraz noworealizowanej obowiązuje dostosowanie bryłą, formą i detalem do otoczenia;

 • kolorystyka elewacji poszczególnych budynków tworzących pierzeje uliczne i zespoły zabudowy jednorodna oparta na wspólnych zasadach lub zbliżonej gamie kolorystycznej;

 • realizacja nowych budynków i adaptacje istniejących w uzgodnieniu ze służbami konserwacji zabytków;

 • wjazdy i wejścia dla pieszych na teren z sąsiednich terenów publicznych istniejącymi i projektowanymi wjazdami bramowymi;

 • obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych i garaży zespołowych dla mieszkańców i pracowników lokali użytkowych w granicach terenu w ilości min. 10 szt.;

 • obowiązuje wprowadzenie zieleni na powierzchni równej min. 10% terenu oraz zagospodarowanie zielenią ozdobną i elementami „małej architektury” (murki, parkany) fragmentów terenu pomiędzy budynkami a liniami rozgraniczającymi z terenami 210-KX* i 213-KX,KD*;

d) ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową adaptację rozwiązań istniejących oraz podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.

 1. Cena wywoławcza: 207.768,00 zł;

w tym:

  1. wartość gruntu – 85.089,00 zł;

  2. wartość nakładów (pawilon handlowo-usługowy) – 122.679,00 zł.

Powyższe wartości nie zawierają podatku VAT.

 1. Wadium: 11.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2021 r. o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 5 stycznia 2021 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl, a także
w dwóch dziennikach internetowych: www.infopublikator.pl i www.infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Inowrocław

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Inowrocław

ID Ogłoszenia:

17818