Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu i Warzymicach
titleName

Sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu i Warzymicach

WÓJT   GMINY   KOŁBASKOWO   ogłasza   przetargi   ustne   nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w Barnisławiu i Warzymicach

Lp. Położenie nierucho-mości Nr działki (obręb) KW Pow. [ha] Przeznaczenie nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza nierucho-

mości netto (PLN)

Wadium

(PLN)

1.

Barnisław

271/2 (0001)

SZ2S/00003916/4

0,5950 Nieruchomość niezabudowana w planie oznaczona symbolem U/P.3 – teren zabudowy usługowej, magazynowej i składów, w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem klasoużytku N, dr, RV, RIVa. 446.250,00 44.625,00
2.

Barnisław

271/12 (0001)

SZ2S/00003916/4

0,8693 Nieruchomość w planie oznaczona symbolem U.7 – teren zabudowy usługowej, w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem klasoużytku RV, RIVa, dr. 651.975,00 65.198,00
3.

Barnisław

271/25 (0001)

SZ2S/00003916/4

1,0000 Nieruchomość niezabudowana w planie oznaczona symbolem KS.9 – teren przeznaczony pod obsługę komunikacji (stacja obsługi środków transportu, sprzętu budowlanego lub rolniczego, stacje paliw, garaże, parkingi), a w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem klasoużytku LsV, PsV i RVI. 560.000,00 56.000,00
4.

Warzymice

209/91 (0021)

209/92 (0021)

209/93 (0021)

SZ2S/00000959/6

0,2423

0,2500

0,2006

o łącz. pow.

0,6929

Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 17.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa. 771.430,00 77.143,00
5.

Warzymice

209/62 (0021)

SZ2S/00000959/6

0,8605 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 2.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa. 826.000,00 82.600,00
6.

Warzymice

209/89 (0021)

SZ2S/00000959/6

0,2681 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 18.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa. 281.000,00 28.100,00

Przetargi odbędą się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie – Kołbaskowo nr 87 w dniu 02.12.2021r., w tym:

– godz. 8.30 – poz. 1, godz. 9.15 – poz. 2, godz. 10.00 – poz. 3, godz. 10.45 – poz. 4, godz. 11.30 – poz. 5, godz. 12.15 – poz. 6.

Osoby znajdujące się w świetlicy podczas przetargu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy maski lub maseczki, ust i nosa. 

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 26.11.2021r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo) oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:

– osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

– osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty wadium w tytule przelewu należy podać: dane nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (nr działki i obręb) oraz imię i nazwisko lub nazwę oferenta.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium zwraca się osobie, która nie wygrała przetargu, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne i koszty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 05.05.2020r. (poz. 4), 17.09.2020r., 15.12.2020r. (poz. 1, 2, 4), 29.03.2021r. (poz. 1, 2, 4), 29.04.2021r. (poz. 6),               22.06.2021r. (poz. 6), 06.07.2021r. (poz. 1, 2, 4, 5), 16.09.2021r. (poz. 1-2, 4-6) i 22.09.2021r. (poz. 3).

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:

 1. Nieruchomości opisane w poz. 1-3 położone są w kompleksie działek usytuowanych w obrębie geodezyjnym Barnisław, wzdłuż autostrady A6 w kierunku zachodnim do granicy z Niemcami (brak dostępu do działek z autostrady). Obecnie dojazd do działek odbywa się nieurządzoną drogą gruntową biegnącą wzdłuż kompleksu, której przebieg nie odpowiada docelowemu układowi komunikacyjnemu. Docelowo dostęp do przedmiotowych działek będzie odbywał się po działkach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny dróg publicznych w klasie dróg lokalnych i dojazdowych. Działki nie posiadają dostępu do sieci uzbrojenia technicznego. Nieruchomości leżą na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XIII/124/2015 z dnia                16 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 5669). Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego w/w planu. W dniu 02 października 2020r. Rada Gminy Kołbaskowo podjęła uchwałę Nr XXI/266/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Barnisław uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XIII/124/2015. Działki mają nieregularne kształty, teren jest zróżnicowany i nieogrodzony. Działka nr 271/2 jest użytkowana rolniczo na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat, tj. do dnia 01.10.2023r., z której wynika między innymi, że dzierżawca, w razie sprzedaży w/w nieruchomości, będzie zobowiązany opuścić przedmiot dzierżawy w trybie natychmiastowym i nie będzie wnosił żadnych roszczeń o odszkodowanie z tytułu poniesionych nakładów i braku możliwości zebrania plonów. Na działce nr 271/12 znajdują się pozostałości konstrukcji stalowych (do rozbiórki), które nie były przedmiotem wyceny. Ze względu na to, że część nieruchomości stanowiącej działkę nr 271/25, obręb Barnisław (poz. 3) oznaczona jest symbolem klasoużytku LsV (powierzchnia 0,1202 ha), sprzedaż tej nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Skarb Państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe, nie skorzysta z przysługującego jemu z mocy prawa, prawa pierwokupu (art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2021r., poz. 1275).
 2. Nieruchomości opisane w poz. 4 6 położone są na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XIII/155/08 z dnia 31.03.2008r. (Dz.U. Woj. Zach. z 2008r. Nr 55, poz. 1264). Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ogólne i szczegółowe oraz wskazania załącznika graficznego w/w planu. Nieruchomości znajdują się w zachodniej części wsi, bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty rolne oraz nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mają kształty zbliżone do wielokątów, stanowią teren niezagospodarowany, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą; przez działki nr 209/92 i 209/93 przebiega linia energetyczna SN oraz znajdują się na tych działkach dwa słupy energetyczne. W celu zapewnienia nieruchomości składającej się z działek nr: 209/91, 209/92 i 209/93 oraz działce nr 209/89 dostępu do drogi publicznej zostaną ustanowione służebności gruntowe polegające na prawie przechodu i przejazdu przez działkę                 nr 209/14, obręb Warzymice stanowiącą drogę wewnętrzną (obecnie nieurządzoną), będącą własnością Gminy Kołbaskowo, natomiast działka nr 209/62 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 3. Koszty utrzymania drogi służebnej obciążają uprawnionych do korzystania ze służebności bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów od Gminy.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 5. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka powinna być uzgodniona z Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kołbaskowo. Koszty związane z wycinką ponosi nabywca.
 6. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 7. Gmina Kołbaskowo nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych występowania w obrębach zbywanych nieruchomości ewentualnie znajdujących się w glebie: pozostałości budowlanych, zabytków, niewypałów, odpadów i zanieczyszczeń. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
 8. Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz nie są przedmiotem innych zobowiązań, poza opisanymi powyżej.
 9. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kołbaskowo – Urząd Gminy Kołbaskowo można uzyskać na stronie www.bip.kolbaskowo.pl.
 10. Przy spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, istnieje możliwość uzyskania decyzji o wsparciu dla inwestycji od Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (więcej informacji na stronie: www.kssse.pl).
 11. Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej sp. z o.o. udziela zabezpieczeń do kredytów bankowych i pożyczek o charakterze inwestycyjnym, bądź obrotowym nieodnawialnym dla przedsiębiorców z sektora MŚP, tj. dla mikro, małych i średnich firm (więcej informacji na stronie: www.arms-szczecin.eu oraz bezpośrednio mailowo:                            k.rajewska@arms-szczecin.eu i a.marszalek@arms-szczecin.eu).
 12. Zgodnie z § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości                             (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) przetarg ustny nieograniczony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomości można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Klementyna Lipińska – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – pok. nr 5, tel.: 91 88 49 035, adres e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl). Ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy, licząc od dnia 30.09.2021r. Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych przyczyn.

mapa Barnisław

mapa Warzymice

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kołbaskowo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

UG w Kołbaskowie

ID Ogłoszenia:

21528