Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym
titleName

Sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

ogłasza   przetargi   ustne   nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym

Lp Księga wieczysta Obręb Nr ew.

działki

Pow.

nierucho-mości (ha)

Opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 i sposób zagospodarowania

Cena

nierucho-mości

(PLN)

Wadium

(PLN)

1 SZ2S/00002315/4 Kołbaskowo 253/2 0,3496 Nieruchomość niezabudowana, częściowo w miejscowym planie oznaczona symbolem 1.MW/U- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (pow. 0,3401ha), część działki nie jest objęta miejscowym planem               (pow. 0,0095ha), a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolami klasoużytku: ŁIV – łąki trwałe,         Bi – inne tereny zabudowane i PsIV – pastwiska 300.000 30.000
2 SZ2S/00011351/4 Kamieniec 114/30 0,4804 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 296.000 29.600
3 SZ2S/00011351/4 Kamieniec 114/31 0,4462 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 275.000 27.500
4

SZ2S/00013757/4

Warnik 12/13 0,3896 Dla terenu brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku Ba. Dla działki wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy: decyzja Nr 1/18 – dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wolno stojących budynków jednorodzinnych z wbudowanymi garażami oraz decyzja Nr 2/18 – dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego z parkingiem dla samochodów osobowych – obie wraz z rozbiórką nieużytkowanej infrastruktury technicznej. 255.000 25.500
5

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/60 0,1026 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 2.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RV i RVI – grunty orne 165.500 16.550
6

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/65 0,1186 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 190.500 19.050
7

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/66 0,1181 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 190.000 19.000
8

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/67 0,1124 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RVI – grunty orne 180.500 18.050
9

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/68 0,1265 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVb i RV – grunty orne 203.500 20.350
10

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/73 0,1028 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa i RIVb – grunty orne 165.500 16.550
11

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/74 0,1058 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa i RIVb – grunty orne 170.500 17.050
12

SZ2S/00033029/8

Przylep 1/75 0,1045 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa i RIVb – grunty orne 168.500 16.850
13

SZ2S/00000959/6

Warzymice 209/66 0,1513 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 182.820 18.282
14

SZ2S/00000959/6

Warzymice 209/88 0,2691 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 18.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 288.300 28.830
15

SZ2S/00000959/6

Warzymice 209/89 0,2681 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 18.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 287.200 28.720
16

SZ2S/00000959/6

Warzymice 904/94 0,2988 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 19.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 320.100 32.010
17

SZ2S/00000959/6

Warzymice 209/96 0,2315 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 19.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku RIVa – grunty orne 248.000 24.800
18

SZ2S/00009098/5

Siadło Górne 121 0,0467 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 17.U – teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolem klasoużytku Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 67.000 6.700

 

Przetargi odbędą się w sali nr 8 (parter wejście A) Urzędu Gminy Kołbaskowo – Kołbaskowo nr 106 w dniach 10.10.2019r. – 11.10.2019r., w tym:

– w dniu 10.10.2019r. poz. 1 – 12: godz. 8.30 – poz. 1; godz. 9.00 – poz. 2; godz. 9.30 – poz. 3; godz. 10.00 – poz. 4; godz. 10.30 – poz. 5; godz. 11.00 – poz. 6;                              godz. 11.30 – poz. 7; godz. 12.00 – poz. 8; godz. 12.30 – poz. 9; godz. 13.00 – poz. 10; godz. 13.30 – poz. 11; godz. 14.00 – poz. 12;

– w dniu 11.10.2019r. poz. 13 – 18: godz. 8.30 – poz. 13; godz. 9.00 – poz. 14; godz. 9.30 – poz. 15; godz. 10.00 – poz. 16; godz. 10.30 – poz. 17; godz. 11.00 – poz. 18.

 

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A.                    II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928 lub gotówką w kasie Urzędu (nie dotyczy przedsiębiorców), najpóźniej w terminie do dnia 04.10.2019r.                          (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo).

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomości można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Klementyna Lipińska – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – pok. nr 5, tel.: 91 88 49 035, adres e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl).

Pełna treść ogłoszenia o przetargach opublikowana zostanie na stronach internetowych:

– Gminy Kołbaskowo www.kolbaskowo.pl,

– Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo http://bip.kolbaskowo.pl/ w zakładce „sprzedaż 2019”

oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo (parter wejście B) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 30 dni, licząc od dnia 09.09.2019r. Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

KOŁBASKOWO

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

UG w Kołbaskowie

ID Ogłoszenia:

12595