Wyszukiwarka:
Sprzedaż   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Nowych Smarchowicach
titleName

Sprzedaż   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Nowych Smarchowicach

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. z
2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 141/VIII/19 Burmistrza Namysłowa
z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości

 

 

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Nowych Smarchowicach, obejmującej działkę nr 126/3,   o powierzchni 0,2700 ha,  cena wywoławcza – 52 000,00 zł.

Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00079932/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowana nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów rolnych . Kształt działki regularny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pokój nr 31.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 21 października 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym
w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Koszt nieruchomości ustalony w przetargu (brutto) płatny będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).

 

 

 

Namysłów, 23 września 2019 r.

 

 

          Burmistrz

                                                                                                         dr Bartłomiej Stawiarski

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

12743