Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości w Popowie Kościelnym
titleName

Sprzedaż nieruchomości w Popowie Kościelnym

                                                                                                                                         Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 116

                                                                                                                        Wójta Gminy Mieścisko

                                                                                                                 z  dnia 19 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy Mieścisko

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

w Popowie Kościelnym

 

 • 1

Przedmiot przetargu

 

 1. Lokal nr 2 znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym nr 13 w Popowie Kościelnym.
 2. Działka nr 233/9 obręb geodezyjny Popowo Kościelne.
 3. KW Nr PO1B/00044231/8.
 4. Udział 7086/26290 w gruncie o powierzchni 0,2708 ha stanowiącym współwłasność Gminy Mieścisko.
 5. Nie obciążona hipotecznie.
 6. Na dzień wizji lokalnej na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny  i budynek gospodarczy.
 7. Nie posiada  aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/.
 8. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest  symbolem  M – tereny zabudowy mieszkaniowej                  oraz OM – tereny mieszkaniowo – usługowe na użytkach rolnych prawnie chronionych.
 9. Według ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako: B – tereny mieszkaniowe oraz R – grunty orne.
 10. Dojazd drogą asfaltową.
 11. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, siedliskowa i tereny uprawiane rolniczo.
 12. Uzbrojona w przyłącza – energii elektrycznej, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.
 13. łączna powierzchnia  użytkowa 70,86 m2,
L.p. pomieszczenie Powierzchnia użytkowa
1. Kuchnia  14,73  m2
2. Łazienka    2,89 m2
3. Pokój  14,80 m2
4. Pokój  15,04 m2
5. Skrytka    5,18 m2
razem:  52,64 m2

 

wraz z 2 przynależnymi  pomieszczeniami :

L.p. pomieszczenie Powierzchnia użytkowa
2g1 Pomieszczenie gospodarcze (II)  9,22 m2
2g2 Pomieszczenie gospodarcze (II)  9,00 m2
razem: 18,22 m2

 

 

14. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47.376,00 zł:

 1. Wartość lokalu mieszkalnego                                                              – 38.617,00 zł,

2. wartość rynkowa udziału w gruncie oraz częściach wspólnych –  759,00 zł.

 

 

 • 2

Warunki przetargu

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. nr 18.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko na rachunek nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 20 września 2019 r. – za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,
 3. Wadium wynosi 5.000,00 zł.
 4. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
 5. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, a wadia pozostałych uczestników przetargu zostają zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie zostanie zwrócone.

 

 • 3

Dodatkowe informacje

 

 1. Wartość rynkowa dla w/w nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 10.06.2019 r.
 2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) do ceny sprzedaży nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT.
 3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął dnia   08.2019 r.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości.
 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia      w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację       do publicznej wiadomości dodatkowe  informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie        ( pokój nr 09 ), lub telefonicznie ( 061) 429 80 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieścisko dn.  19.08.2019 r.

 

Wywieszono ……………………………………………….

 

Zdjęto           ……………………………………………….

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieścisko

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

12433