Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 24/16 i 27, obręb 63
titleName

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 24/16 i 27, obręb 63

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 24/16 i 27, obręb 63, o łącznej powierzchni 2018 m2, położonej przy ul. Sarnowskiego, opisanej w księdze wieczystej OL1O/00104871/8 – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkalno-usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 200 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 i 10a w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna w sali numer 219 II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu (pod linkiem: http://bip.um/bip/folder/3183/sprzedaz_dzierzawa_nieruchomości/ ) .

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 22 lutego 2021 r.

Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 22 lutego 2021 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013 r. położona jest w obszarze koncentracji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami o wysokiej intensywności, na terenie objętym pośrednią ochroną konserwatorską.

Nabywca nieruchomości winien uzyskać z Wydziału Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym zapisami Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, który traktuje priorytetowo zarówno zachowanie istniejącej zieleni jak też jej odtwarzanie. Zlokalizowana jest w pobliżu torów kolejowych, stąd też część zieleni na niej występującej stanowi izolację od sąsiedztwa torów oraz wiaduktu kolejowego dla pobliskiej zabudowy mieszkaniowej.

Na terenie nieruchomości występuje zieleń pochodząca zarówno z nasadzeń jak i z samosiewu. Dominują tu klony pospolite, jesiony wyniosłe z domieszką świerka srebrzystego, żywotników zachodnich, lipy drobnolistnej, drzew owocowych i krzewów ozdobnych. Stan drzew i wiek jest zróżnicowany. Starsze i bardziej wartościowe egzemplarze ulokowane są głównie na działce nr 24/16 i częściowo na działce nr 27. Rosną tu jesiony wyniosłe w bardzo dobrym stanie, a wśród nich jeden egzemplarz soliterowy, szczególnie okazały, klony pospolite, w tym jeden z okazałą koroną i z dużym ubytkiem wgłębnym pnia. Część drzew znajdująca się na działce nr 27 wyrosła w silnym zwarciu, przy murze ogrodzenia, stąd posiada pewne deformacje pokroju.

W planach i projektach zagospodarowaniu terenu wskazane jest zachowanie w maksymalnym stopniu wartościowych elementów istniejącej zieleni oraz jej uzupełnienie o nowe nasadzenia.

Drzewa i krzewy na nieruchomości podlegają zapisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Stosownie do zapisów art. 83f ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów o następujących parametrach:

pkt 1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m² i

pkt 3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Oznacza to, że na usunięcie drzew i krzewów o w/w parametrach nie jest wymagana decyzja i tym samym nie są naliczane opłaty za ich usunięcie.

W związku z tym, że realizacja zabudowy odbędzie się w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązywać będą przepisy art. 86 ust. 1, który stanowi, że nie nalicza się opłat za usunięcie pkt 7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości cm nie przekracza: a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew oraz pkt 8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne Inwestor zobligowany jest poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją zieleni i gospodarką istniejącą szatą roślinną. Dokumentację powyższą wskazane jest uzgodnić w Wydziale Środowiska.

W przypadku wycinek nieuniknionych, stosownie do art.84 powołanej wyżej ustawy, Inwestor ponosi opłaty za usunięcie drzew i krzewów objętych ochroną prawną kolidujących z inwestycją – z uwzględnieniem uwag j.w.

Na usunięcie drzewa i/lub krzewu prawnie chronionego wymagane jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Olsztyna. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usuwanie drzew i krzewów prawnie chronionych.

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia wskazanego na mapie zasadniczej – sieci gazowej gnD100 , przyłączy wodociągowych oraz kabla telekomunikacyjnego. Nabywca zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do tych sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji i naprawy. O ewentualną przebudowę odcinków sieci, nabywca winien wystąpić do właściciela sieci z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę. Dodatkowo Nabywca nieruchomości winien wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Gazownictwa w Olsztynie z odrębnym wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu do ww. sieci gazowej.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest z ulicy Sarnowskiego.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1546 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna pok. 102 I piętro, tel. (89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

18142