Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 139, obręb 61, o powierzchni 1239 m2, położonej przy ul. Warszawskiej 4A/Grunwaldzkiej 5
titleName

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 139, obręb 61, o powierzchni 1239 m2, położonej przy ul. Warszawskiej 4A/Grunwaldzkiej 5

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 139, obręb 61, o powierzchni 1239 m2, położonej przy ul. Warszawskiej 4A/Grunwaldzkiej 5, opisanej w księdze wieczystej OL1O/00070295/8 – przeznaczonej na funkcje mieszkaniowo-usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 i 10a w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021.685 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna w sali numer 219 II piętro lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W przypadku podjęcia przez Prezydenta Olsztyna decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu, w jakim uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu, proszone są o śledzenie bieżących informacji i komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl (pod linkiem: https://umolsztyn.bip.gov.pl/informacja-o-przetargach-na-zbycie-nieruchomosci-gminy-olsztyn-przeprowadzanych-w-trybie-zdalnym/).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 do dnia 06 grudnia 2021 r.

Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 06 grudnia 2021 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013 r. położona jest w obszarze koncentracji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami o wysokiej intensywności, na terenie objętym pośrednią ochroną konserwatorską.

Nabywca nieruchomości winien uzyskać z Wydziału Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez drogę gminną – ul. Smętka o numerze drogi 311016N.

W związku z tym, iż działka 61-139 położona pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Warszawską, przylega do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, pozbawionego drzew i krzewów, zachodzi konieczność maksymalnego zachowania zieleni. Potrzeba taka wynika również z rangi, jakiej nadano zieleni zlokalizowanej w Śródmieściu Olsztyna, co ujęte zostało w dokumencie planistycznym „Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” w którym uznano za cel strategiczny „zieleń jako istotny czynnik kształtujący charakter Śródmieścia”.

Ulica Grunwaldzka charakteryzuje się trudnymi warunkami środowiskowymi w wyniku bardzo dużego natężenia ruchu kołowego, skutkującego wysokim poziomem hałasu drogowego oraz niską emisją zasilaną także z pieców grzewczych i z lokalnych kotłowni. Systematyczne zabudowywanie terenów przepuszczalnych w rejonie ulicy pogarsza słabą wydolność kanalizacji deszczowej i powstawanie potoków wód opadowych, już przy deszczach o średnim natężeniu. Uwzględniając powyższe oraz zalecenia powstających programów ochrony klimatu Nabywca zobowiązany jest do maksymalnego zachowania drzew i powierzchni biologicznie czynnych, w tym powierzchni przepuszczalnych.

Fragment działki 61-139 bezpośrednio przylegający do pasa drogowego ulicy Grunwaldzkiej, porośnięty jest drzewostanem – ostatnią enklawą zieleni naturalnej na tej ulicy. Są to lipy drobnolistne i klony pospolite o zróżnicowanym stanie zdrowotno – technicznym, starodrzew lipowy o zróżnicowanym stanie zdrowotnym. Część z tych drzew w dobrym stanie zdrowotno-technicznym należy zachować. Pozostałą zieleń tworzą klony pospolite, drzewa owocowe, krzewy pochodzące z samosiewu o znacznie niższych walorach przyrodniczych.

Zastosowanie projektowanej linii zabudowy przyszłej inwestycji takiej jak przy nieruchomości nr 7A i 9 przy ul. Grunwaldzkiej, umożliwi zachowanie tego terenu zieleni (może nawet o zbliżonej szerokości).

Wszelkie działania inwestycyjne winny być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej i waloryzacji zieleni. Drzewa prawnie chronione w dobrym stanie winny być zachowane. Nabywca zobowiązany jest do zastosowania takich rozwiązań projektowych i technologicznych, które zapewnią zachowanie maksymalnej ilości drzew, zastosowanie powierzchni biologicznie czynnej, przepuszczalnej lub rozwiązań zatrzymujących wody opadowe.

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia wskazanego na mapie zasadniczej – sieci elektroenergetycznej, kolektora deszczowego kd 300, hydrantu. Nabywca zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do urządzenia w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji i naprawy. O ewentualną przebudowę odcinków sieci, nabywca winien wystąpić do właściciela sieci z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności:

  • przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, do hydrantu, polegającej na prawie dostępu do urządzenia w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, dokonywania kontroli, przeglądów i konserwacji, remontów, usuwania awarii wraz z prawem wejścia i wjazdu, w celu wykonywania ww. prac na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK Sp. z o.o. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PWiK Sp. z o.o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Prawo to ogranicza możliwość zabudowy, trwałych nasadzeń i trwałych form zagospodarowania gruntu nad elementami sieci w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

  • gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 61-15/21 opisanej w księdze wieczystej OL1O/00060577/6, polegającej na prawie przechodu kolektora deszczowego kd 300 wraz z pasem eksploatacyjnym o szer. 3 m tj. po 1,5 m z każdej strony od osi posadowionej sieci oraz dostępu eksploatacyjnego do ww. sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, dokonywania kontroli, przeglądów i konserwacji, remontów i usuwania awarii.

Służebności te ujawnione zostaną w księdze wieczystej OL1O/00070295/8 prowadzonej dla zbywanej nieruchomości.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1546 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna pok. 102 I piętro, tel. (89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adres: umolsztyn.bip.gov.pl, oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Olsztyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyn

ID Ogłoszenia:

21609