Wyszukiwarka:
Sprzedaż przetargowa działki nr 606 pod zabudowę garażową-Zbąszynek
titleName

Sprzedaż przetargowa działki nr 606 pod zabudowę garażową-Zbąszynek

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

że przeznacza do  s p r z e d a ż y  w drodze  przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr  

 606  o pow. 0,0023 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00028444/5.  

Wyszczególniona wyżej  nieruchomość niezabudowana położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej   przewidziana  pod zabudowę murowanym budynkiem  garażowym. 

Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych, posiada dostęp do drogi publicznej położona jest w Zbąszynku. Aktualnie działka jest niezagospodarowana,  przewidziana pod zabudowę budynkiem garażowym. Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów.  

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 710 zł  + należny podatek VAT (aktualnie 23%)

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2174 ze zm.).

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden

z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
    przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140
wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl.
Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  03 czerwca 2019 r.  do  dnia 16 lipca 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11603