Wyszukiwarka:
Sprzedaż udziału do ¼ części w zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Strażackiej 4
titleName

Sprzedaż udziału do ¼ części w zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Strażackiej 4

Końskie, dnia 26.06.2020 r.

Znak: GN.6840.7.2019.EM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do ¼ części w zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Strażackiej 4. Pierwszy przetarg odbył się dnia 4 grudnia 2019 r. Drugi przetarg odbył się dnia 12 lutego 2020 r. Trzeci przetarg odbył się dnia 20 maja 2020 r.

Cena wywoławcza: 48.750,00 zł

Wadium: 5.000,00 zł

Przedmiotem zbycia jest udział do 1/4 części w nieruchomości, oznaczonej numerem działki 4483/12 o pow. 0,0135 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą
nr KI1K/00000032/9. Gmina Końskie jako właściciel danego udziału użytkuje jeden z lokali mieszkalnych położony na I-szym piętrze tj. lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 44,00 m². Budynek będący współwłasnością Gminy Końskie jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w zabudowie zwartej, murowany, z poddaszem nieużytkowy. Działka od południa przylega do ul. Strażackiej, stanowiącej drogę dojazdową do ul. Kazanowskiej, z pozostałych stron sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i budynkami mieszkalno – usługowymi.

Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26.11.2009r., działka gruntu oznaczona
w ewidencji nr 4483/12 położona jest w obszarze oznaczonym jako „2MW/U” – tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału do ¼ części
w zabudowanej nieruchomości odbędzie się dnia 5 sierpnia 2020 roku
o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy
ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy Końskie nr
40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 30 lipca 2020 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN).

 • okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

 • okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

 1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu,
  a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

 2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

 3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa
  w formie aktu notarialnego.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 2. Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości przez nabywcę z chwilą zapłaty całości kwoty,

 • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się
  od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

 • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 2. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

 3. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

 4. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

 5. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni
  od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 6. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.

 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie
  do publicznej wiadomości.

 8. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 9. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie
  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 2278). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 17, tel. 41 372-32-49 wew. 117.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Końskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ID Ogłoszenia:

15870