Wyszukiwarka:
Sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Laskach Wielkich-Małych
titleName

Sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Laskach Wielkich-Małych

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości

położonej w Laskach Wielkich-Małych

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: udział przysługujący Miastu Inowrocław, wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości położonej w Laskach Wielkich-Małych (gmina Gąsawa, powiat żniński) o łącznej powierzchni 0,0736 ha, oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 4 (obręb 9) jako działki:

1) nr 96/74 o pow. 0,0368 ha (Bi – inne tereny zabudowane);

2) nr 96/75 o pow. 0,0368 ha (Bi – inne tereny zabudowane);

zapisana w księdze wieczystej nr BY1Z/00015660/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żninie.

  1. Opis nieruchomości:

1) działki są ogrodzone;

2) na działce nr 96/74 znajduje się drewniany budynek letniskowy nietrwale związany z gruntem – pow. zabudowy ok. 25 m2;

3) na działce nr 96/75 znajdują się dwa kontenery drewniane i taras z desek.

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
    i sposób jej zagospodarowania:

1) działki nr 96/74 i 96/75 położone są na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) działka nr 96/74 jest objęta decyzją Wójta Gminy Gąsawa znak: IRG.6730.80.2012 z dnia 09.10.2012 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na lokalizacji budynku letniskowego.

  1. Cena wywoławcza: 12.300,00 zł brutto.

  1. Wadium: 1.200,00 zł.

 

 

Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 5 stycznia 2021 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl, a także w dwóch dziennikach internetowych: www.infopublikator.pl i www.infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Inowrocław

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Inowrocław

ID Ogłoszenia:

17817