Wyszukiwarka:
Sprzedaż udziału wynoszącego 144/720 części w nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1304
titleName

Sprzedaż udziału wynoszącego 144/720 części w nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1304

OGŁOSZENIE

RGG.6840.15.2021 Żabno, 7 października 2021 r.

Burmistrz Żabna ogłasza drugi, pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 144/720 części w nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1304 o powierzchni 0,0346 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. 270 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 20 m2, położonej w Żabnie. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00026304/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: B – 0,0346 ha. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w ok. 50% w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej, ok. 50% w obszarach usług publicznych
i komercyjnych. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości: 128.000,00 zł

Wadium: 25.000,00 zł

Termin części jawnej przetargu: 9 listopada 2021 r. o godz. 1000

Miejsce części jawnej przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 25.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2021 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym
w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości.

Pisemne oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie – parter, najpóźniej 3 listopada 2021 r. w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg –
Żabno, udział w działce nr 1304 – 9 listopada 2021 r.”

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

4) oferowaną cenę (aby oferta mogła zostać przyjęta, oferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej),

5) dodatkowe wyjaśnienia i uzasadnienie oraz planowane użytkowanie nieruchomości.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi o ile uczestnik, którego oferta zostanie wybrana uchyliłby się od zawarcia umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 14-645-60-12 w. 41.

Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żabno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Żabnie

ID Ogłoszenia:

21606