Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W OBRĘBIE MOKRE, GMINA MASZEWO.
titleName

SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W OBRĘBIE MOKRE, GMINA MASZEWO.

                                                                                                                                                       Załącznik do zarządzenia Nr 179/2019

                                                                                                                                                       Burmistrza Maszewa z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

 

TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W OBRĘBIE MOKRE, GMINA MASZEWO.

 

 Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego publicznego przetargu jest, jak poniżej podano nieruchomość usytuowana w obrębie Mokre, Gmina Maszewo.

 

NR DZIAŁKI

NR KW

 

 

POWIERZCHNIA

 

MINIMALNE

POSTĄPIENIE – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

CENA

WYWOŁAWCZA

+ VAT

WADIUM –

płatne w pieniądzu PLN (5% ceny wywoławczej)

               UWAGI

 

93

 

SZ1O/00014030/9

 

641,00m2

 

190,00zł

19.000,00zł      

950,00zł

na działce posadowiony jest budynek gospodarczy nie objęty wyceną z uwagi na zły stan techniczny. Nabywca będzie zobowiązany do dokonania jego rozbiórki we własnym zakresie. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;

 

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne zaświadczenie/potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 • w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;

 

 • pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.

 Odnosi się to również do współmałżonków zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.  

 Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa  tylko jednego ze współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. 

 Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

 W przypadku małżonków do uczestnictwa w przetargu, konieczna jest obecność obojga małżonków, lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a na uczestnictwo w przetargu w formie pisemnego oświadczenia.

 

 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2017r., poz.2278) Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

 • Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 14 lutego 2019 roku (włącznie).

 

 • Nabywca oświadcza i przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a jej stan jest mu znany.

 

 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z z warunkami przetargu, podanymi w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 04 października 2019 roku o godzinie 900, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, przy ul. Plac Wolności Nr 2 (pok. Nr 7), 72 – 130 Maszewo.

 

 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego) oraz zmian w księdze wieczystej.

 

 1. Wylicytowana kwota w przetargu zostanie podwyższona o podatek VAT 23%.

 

 1. Krótki opis: przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w m. Mokre, Gmina Maszewo. Dojazd do działki drogą brukowaną. Konfiguracja terenu, płaska, nasłoneczniona. Działka porośnięta roślinnością ruderalną oraz samosiewami bez wartości użytkowej, które nawywca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. Sąsiedztwo nieruchomości stanową tereny zabudowy mieszkaniowej i zbiornik wodny.

 Dla ww. nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospofarowania przestrzennego Gminy Maszewo, teren, na którym zlokalizowana jest poniższa działka posiada wpis: w części zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, w części grunty pozostałe i nieużytki.

 

 1. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.

 

 1. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych, przedmiotu/ów, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem, nabywca jest zobowiązany zabezpieczyć go wraz z miejscem znaleziska i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Maszewa.

 

 1. 7. Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na z art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz.2204 z późn. zm.): „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 Dla zbywanej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedawca nie gwarantuje możliwości dowolnej inwestycji na jej terenie. W celu uzyskania wiedzy odnośnie realizacji konkretnej na niej zabudowy nabywca we własnym zakresie musi uzyskać wspomnianą powyżej decyzję, co pozwoli na sprawdzenie możliwości i warunków powstania planowanej inwestycji/budowli.

 

 1. 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano wyżej w tabeli na rachunek Bank Spółdzielczy O/Maszewo Nr 26 9375 1054 6800 0231 3000 0040, w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku (włącznie) zostało odnotowane na ww. rachunku.

 Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz.1490). 

 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika/ów przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu niezwłocznie oddane, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. 9. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca danego dobra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

 1. Uwaga: nabywca/y zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-projektowej w tym celu. Natomiast w przypadku braku infrastruktury np. mediów nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów celem jej powstania i przyłączenia.

 

 1. 11. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku gminy.

   

 1. Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie uzgodniony z nabywcą w dniu po przeprowadzonym przetargu, bądź w ciągu 21 dni od daty jego przeprowadzenia.

 

 Dodatkowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać osobiści w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania lub telefonicznie: 91/ 402-33-92.

 

 

Burmistrz Maszewa z przyczyn uzasadnionych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

     

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Maszewo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

12568