Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki, informuję
titleName

Starosta Ostrowiecki, informuję

GRN.I.6821.89-92.2018

GN.I.6821.89-92.2018

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Brzóstowa,  gm. Ćmielów, składającej się z działek oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów nr 538 o pow. 0,5900 ha, nr 539 o pow. 0,2700 ha, nr 541 o pow. 1,1900 ha i nr 543 o pow. 0,6300 ha,  poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości przewodów i urządzeń do przesyłania gazu ziemnego, w postaci gazociągu średniego ciśnienia: PE 100 RC SDR 17,6 dn 110 mm MOP 0,5 MPa oraz PE 100 RC SDR 17,6 dn 90 mm MOP 0,5 MPa wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m z każdej strony, od osi gazociągu).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczeń w drodze decyzji sposobów korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ul. Ostrowieckiej 40 w Ćmielowie, na okres dwóch miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia oraz zamieszczeniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 26 lutego 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brzóstowa, Ćmielów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Luty, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

10700