Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki, informuję
titleName

Starosta Ostrowiecki, informuję

GRN.I.6821.46.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 41, arkusz 2), składającej się z działki nr 54 o pow. 0,1282 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, w postaci budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm MOP 0,5 MPa wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Św. przy ul. Głogowskiego 3/5, na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrów Świętokrzyski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

12464