Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki, ogłasza
titleName

Starosta Ostrowiecki, ogłasza

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Podszkodzie, gm. Bodzechów, składającej się z działki nr 124/1 o pow. 0,0700 ha, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, w postaci budowy przepompowni wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą rurociągi dolotowe PE dn 110-160 mm i wylotowe PE dn 110-160 mm, urządzenia automatyki kontrolno-pomiarowe a także instalację elektryczną.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów przy ul. M. Reja 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Podszkodzie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Kwiecień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

10972