Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki podaje do publicznej wiadomości
titleName

Starosta Ostrowiecki podaje do publicznej wiadomości

GRN.I.6821.69.2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 49, arkusz 3), składającej się z działki nr 8/3 o pow. 0,3468 ha, poprzez zezwolenie Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę w postaci budowy wodociągu rozdzielczego z rur PE dn 160 mm wraz z budową zasuwy dn 150 mm.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskim przy ul. Głogowskiego 3/5, na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 18 września 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrowiec Świętokrzyski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

12711