Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki, podaje do wiadomości
titleName

Starosta Ostrowiecki, podaje do wiadomości

GRN.I.6821.28-30.2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Kolonia Piaski, gm. Kunów, składających się z działek nr 111 o pow. 0,6000 ha, nr 109 o pow. 0,5800 ha, nr 110/1 o pow. 0,2722 ha, nr 112 o pow. 0,5800 ha i nr 115 o pow. 0,6400 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, w postaci gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm MOP 0,5 MPa wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Głogowskiego 3/5, na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 18 lipca 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolonia Piaski, Kunów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Lipiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

12133