Wyszukiwarka:
Starosta Świdnicki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 6 położonego w Świdnicy przy ul.Łukasińskiego
titleName

Starosta Świdnicki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 6 położonego w Świdnicy przy ul.Łukasińskiego

STAROSTA  ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27

e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 6 (o powierzchni 62,43 m2), stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 13, na działce nr 612 o pow. 0,0412 ha, obręb Śródmieście.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr 6 o powierzchni 62,43 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w częściach wspólnych budynku i w prawie współwłasności gruntu w udziale 1349/10000.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SW1S/00071583/4, natomiast lokal niemieszkalny posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00073795/7prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Lokal niemieszkalny nr 6 usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego. Lokal znajduję się w  przybudówce do budynku głównego, budynku przedwojennego położonego przy ul. Łukasińskiego 13, budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany murowane z cegły pustaków, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papą. Stan techniczny budynku oceniono na dostateczny. Widoczne ubytki tynków elewacji oraz spękania ścian konstrukcyjnych, zwłaszcza na łączeniu między budynkiem głównym a przybudówką. Pokrycie dachu z papy wymaga napraw lub wymiany. Klatka schodowa wymaga odmalowania. Widoczne zawilgocenia ścian piwnic i parteru.

 Lokal nr 6 posiada bezpośrednie wejście z klatki schodowej. Wg aktu notarialnego i zapisów w księdze wieczystej prowadzonej dla lokalu nr 6 powierzchnia użytkowa lokalu łącznie z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 78,68 m2. Lokal aktualnie składa się z 4 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 62,43 m2, do lokalu przynależy 1 piwnica o powierzchni 14,85 m2  i 1 komórka na półpiętrze o pow. 1,40 m2. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne etażowe gazowe, grzejniki konwektorowe, wentylacja grawitacyjna.

Elementy wykończenia lokalu:

-posadzki i podłogi-podłogi drewniane pokryte wykładziną PVC w pomieszczeniach biurowych i płytkami ceramicznymi w komórce na półpiętrze(pełniącej funkcję wc)

Ściany: tynki gładkie, malowane farbami emulsyjnymi, ściany w komórce częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi, na części ścian boazeria plastikowa. Sufity: tynki gładkie, malowane farbami emulsyjnymi

Stolarka okienna: plastikowa. Drzwi zewnętrzne: drewniane płycinowe, drzwi wewnętrzne: drewniane płycinowe.

Układ funkcjonalny pomieszczeń – dobry.

Stan techniczny lokalu i standard pomieszczeń oceniono jako przeciętny. Lokal wymaga remontu. Widoczne są pęknięcia ścian konstrukcyjnych. Podłogi wymagają częściowej wymiany. Instalacje wewnętrzne oraz osprzęt sanitarny również wymagają wymiany.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Przedmiotowa nieruchomość  jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania miasta Świdnicy – Śródmieście-północ, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. i oznaczona jest symbolem UM  – tereny zabudowy mieszkaniowej i wielorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi – 140.600,00 zł

Wadium wynosi – 14.060,00 zł

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Obowiązuje postąpienie w wysokości min. 1.500,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.10.2020 r.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 09.12.2020 r.

 Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 04.02.2021 r.

 Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2021 r. o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

 Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału w przetargu.

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach nie wchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli do dnia 04.02.2021 r. do godz. 14.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 • Oryginały w/w tych dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Skarbu Państwa.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Robert Szachniewicz -pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 85 00 416

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 6 (o powierzchni 62,43 m2), stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 13, na działce nr 612 o pow. 0,0412 ha, obręb Śródmieście, sprawa nr WI.6840.8.2020 prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.). 
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,   że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łukasińskiego, Świdnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

ID Ogłoszenia:

18256