Wyszukiwarka:
Starosta Tomaszowski, ogłasza
titleName

Starosta Tomaszowski, ogłasza

Loading…

                     Tomaszów Maz. 2019-06-05

GGN.6852.9.2019.IP

 

 

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 124b w związku z art.114 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Tomaszowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 29, obręb Zagóry, gmina Czerniewice, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia – wymianą istniejącego stanowiska słupowego.

W rejestrze ewidencji gruntów wpisana jest Stanisława Kwas, jako władająca (na zasadach posiadania samoistnego) przedmiotową nieruchomością.

W związku z powyższym wzywa się oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii urzędu.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu sprawie wydania decyzji  zobowiązującej do udostępnienia przedmiotowej nieruchomości .

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Czerniejewice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Czerwiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ID Ogłoszenia:

11665