Wyszukiwarka:
Starosta Włodawski zawiadamia
titleName

Starosta Włodawski zawiadamia

WG.661.1.14.2019.MM                                                                                                                                        Włodawa,dnia 12.08.2019   

 

ZAWIADOMIENIE

Starosta Włodawski zawiadamia, że w budynku przy ul. Kościelnej 7 we Włodawie, w którym mieści się Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego we Włodawie w pokoju Nr 101 w terminie od 26 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. w godzinach
od 900 – 1400 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Wola Uhruska – gmina Wola Uhruska Id 061907_2 obrębów ewidencyjnych:

 1. 061907_2.0002 – Józefów
 2. 061907_2.0003 – Kosyń
 3. 061907_2.0004 – Macoszyn Duży
 4. 061907_2.0005 – Majdan Stuleński
 5. 061907_2.0006 – Mszanka
 6. 061907_2.0007 – Mszanna
 7. 061907_2.0008 – Mszanna-Kolonia
 8. 061907_2.0009 – Piaski
 9. 061907_2.0010 – Potoki
 10. 061907_2.0011 – Siedliszcze
 11. 061907_2.0012 – Stanisławów
 12. 061907_2.0013 – Stulno
 13. 061907_2.0014 – Uhrusk
 14. 061907_2.0016 – Zbereże

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, opracowana została na podstawie art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego, ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

STAROSTA

/-/ Andrzej Romańczuk

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wola Uhruska

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE

ID Ogłoszenia:

12352