Wyszukiwarka:
Strzeszkowo
titleName

Strzeszkowo

Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 33

                                                                                                                        Wójta Gminy Mieścisko

                                                                                                                 z  dnia 28.03.2019 r.

 

Wójt Gminy Mieścisko

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

Strzeszkowo, obręb geodezyjny Miłosławice

 

 1. działka nr 184/4
 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa,
 2. powierzchnia 0,1178  ha,
 3. nr Księgi Wieczystej PO1B/00045556/9,
 4. stanowiąca własność Gminy Mieścisko,
 5. nie obciążona hipotecznie,
 6. nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko,
 7. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej,
 8. zgodnie z zapisem w rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowi grunty rolne  klasy R IVb i pastwiska trwale PsIV,
 9. w dniu 11.09.2018r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr 46/2018                 o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego,
 10. dojazd drogą asfaltową ,
 11. brak uzbrojenie działki w przyłącza,
 12. sąsiedztwo stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkaniowa, tereny przeznaczone pod uprawy rolnicze,

 

Cena  nieruchomości  –  25.916,00 zł + podatek VAT    

Wadium – 4.000,00 zł

 

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. działka nr 184/3
 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa,
 2. powierzchnia 0,1298  ha,
 3. nr Księgi Wieczystej PO1B/00045556/9,
 4. stanowiąca własność Gminy Mieścisko,
 5. nie obciążona hipotecznie,
 6. nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko,
 7. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej,
 8. zgodnie z zapisem w rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowi grunty rolne  zabudowane klasy Br – R IVb i pastwiska trwale PsIV,
 9. w dniu 11.09.2018r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr 47/2018                 o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego,
 10. dojazd drogą asfaltową ,
 11. brak uzbrojenie działki w przyłącza,
 12. sąsiedztwo stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkaniowa, tereny przeznaczone pod uprawy rolnicze,

 

Cena  nieruchomości  –  28.556,00 zł + podatek VAT

Wadium – 4.000,00 zł     

………………………………………………………………………………………………………

 1. działka nr 186/4
 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa,
 2. o powierzchni 0,1141  ha,
 3. nr Księgi Wieczystej PO1B/00045553/8,
 4. stanowiąca własność Gminy Mieścisko,
 5. nie obciążona hipotecznie,
 6. nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko,
 7. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej,
 8. zgodnie z zapisem w rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowi grunty rolne  klasy R IVa ,
 9. w dniu 24.09.2018r. została wydana decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr 50/2018                o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego,
 10. dojazd drogą gruntową,
 11. brak uzbrojenie działki w przyłącza,
 12. sąsiedztwo stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkaniowa, tereny przeznaczone pod uprawy rolnicze,

 

Cena  nieruchomości  –  25.102,00  zł + podatek VAT    

Wadium – 4.000,00 zł     

………………………………………………………………………………………………………

Termin i miejsce przetargu:

Przetargi odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku.

W Urzędzie Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 18

 

 1. działka nr 184/4 o godz. 10.00,
 2. działka nr 184/3 o godz. 10.30,
 3. działka nr 186/4 o godz. 11.00,

 

Warunki udziału w przetargu:

 

 1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko nr rachunku                      72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 6 maja 2019 roku. 
 3. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 4. W tytule wpłaty należy podać numer działki jakiej dotyczy wpłata.
 5. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
 6. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
 7. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostaje zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku                      z prowadzoną działalnością gospodarczą-  dowód tożsamości oraz wpis do CEIDG.
 3. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis do rejestru, własnościowych pełnomocnictw, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot / odpis datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu

 

Dodatkowe informacje:

 

 • wartości rynkowe dla w/w  nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego      w operatach  szacunkowych z dnia 25.01.2019r.
 • do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z ustawą          z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.      2174 ze zmianami )
 • termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.          o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  2204 / upłynął dnia 25.03.2019 r.

Uwaga:

 • przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z Regulaminem Przetargu,
 • nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację       do publicznej wiadomości dodatkowe  informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie        ( pokój nr 09 ), lub telefonicznie ( 061) 429 80 10

 

 

 

Mieścisko dn. 28.03.2019 r.

 

 

Wywieszono ……………………………………………….

 

Zdjęto           ……………………………………………….

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieścisko

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

11000