Wyszukiwarka:
Strzeszkowo
titleName

Strzeszkowo

 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 34

                                                                                                                        Wójta Gminy Mieścisko

                                                                                                                 z  dnia 28.03.2019 r.

Wójt Gminy Mieścisko

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości

 

Strzeszkowo, obręb geodezyjny Miłosławice

 

 1. działka nr 184/6
 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa,
 2. powierzchnia 0,2284 ha,
 3. nr Księgi Wieczystej PO1B/00045556/9,
 4. stanowiąca własność Gminy Mieścisko,
 5. nie obciążona hipotecznie,
 6. nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko,
 7. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko w działka oznaczona jest symbolem  O1 – tereny obejmujące użytki rolne prawnie chronione,
 8. zgodnie z zapisem w rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowi grunty rolne  klasy R IV B i pastwiska trwałe Ps IV,
 9. dojazd drogą gruntową,
 10. brak uzbrojenie działki w przyłącza,
 11. sąsiedztwo stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkaniowa, pola uprawne,

 

Cena  nieruchomości  –  11.420,00  zł  

Wadium – 2.000,00 zł     

………………………………………………………………………………………………………

Termin i miejsce przetargu:

Przetargi odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku o godzinie 11:30

w Urzędzie Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 18

Warunki udziału w przetargu:

 

 1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko nr rachunku                      72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 6 maja 2019 roku. 
 3. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 4. W tytule wpłaty należy podać numer działki jakiej dotyczy wpłata.
 5. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
 6. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
 7. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostaje zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku                      z prowadzoną działalnością gospodarczą-  dowód tożsamości oraz wpis do CEIDG.
 3. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis do rejestru, własnościowych pełnomocnictw, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot / odpis datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. wartości  rynkowe dla w/w  nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego      w operatach  szacunkowych z dnia 25.01.2019r.
 2. do ceny sprzedaży nieruchomości nie zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z ustawą         z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.      poz. 2174 ze zmianami )
 3. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.          o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 / upłynął dnia 25.03.2019 r.

Uwaga:

 

 1. przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z Regulaminem Przetargu,
 2. nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
 3. jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 4. ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia            w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację       do publicznej wiadomości dodatkowe  informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie        ( pokój nr 09 ), lub telefonicznie ( 061) 429 80 10

 

Mieścisko dn.  28.03.2019 r.

 

Wywieszono ……………………………………………….

 

Zdjęto           ……………………………………………….

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieścisko

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

10998