Wyszukiwarka:
Sycewice

Kobylnica, dn. 01.10.2021 r.

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w obr. Sycewice, wchodzących w skład mienia komunalnego:

 • działka nr 50/3 o powierzchni 0,0921 ha, cena wywoławcza netto 138.150,00 zł,
  wadium 13.900,00 zł
  , godzina przetargu – 09:00;

 • działka nr 50/4 o powierzchni 0,0912 ha, cena wywoławcza netto 136.800,00 zł,
  wadium 13.700,00 zł
  , godzina przetargu – 09:30;

 • działka nr 50/5 o powierzchni 0,0920 ha, cena wywoławcza netto 138.000,00 zł,
  wadium 13.800,00 zł
  , godzina przetargu – 10:00;

Dla wymienionych działek Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00032834/7. Działki nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. Nieruchomości objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie, z którym stanowią teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej (symbol 10UM) – z zapisami planu można zapoznać się na stronie kobylnica.e-mpzp.pl lub w siedzibie urzędu. Działki w ewidencji gruntów opisane jako Bp. Działki uzbrojone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną. O wykonanie do działki przyłącza energetycznego nabywca występuje osobiście do gestora sieci i ponosi za to opłatę. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Przetargi odbędą się w dniu 04 listopada 2021 roku w godzinach podanych powyżej w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowane kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 28 października 2021 r. roku w wysokości podanej wyżej z zaznaczeniem obrębu i nr działki, którą oferent – uczestnik przetargu – zamierza nabyć, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu,
 • w przypadku gdy osobę, która wniosła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,

 • w przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę w formie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę,

 • w przypadku uczestnictwa oferenta pozostającego w związku małżeńskim i posiadającego umowną lub ustawową wspólność majątkową, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku osobistego warunkiem jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

 • w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, bądź winna złożyć oświadczenie, że taką zgodę posiada,

 • w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 059 842-90-70 wew. 240.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kobylnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

21542