Wyszukiwarka:
Syndyk masy „Imex” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp. j. w upadłości sprzeda nieruchomość
titleName

Syndyk masy „Imex” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp. j. w upadłości sprzeda nieruchomość

REGULAMIN PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowego „Imex” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp. j. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo Upadłego, w skład którego wchodzi prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie, przy ul. Aleksandra Fleminga 21, stanowiącej działkę nr ew. 22/8, 22/32, 22/34 o łącznej powierzchni 5.958 m2 w obrębie 4-04-20 wraz z własnością budynków i budowli na niej posadowionych, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00202149/0, za cenę nie niższą niż 3.491.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu u syndyka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy o sygnaturze XIX GUp 420/19, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 3.491.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 21 października 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 października 2019 r. o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa w sali nr 119. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.

Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie przedsiębiorstwa i uczestnictwa w przetargu dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Fleminga 21, Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12608