Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Adama Barana ogłasza aukcję, której przedmiotem jest nieruchomość będąca własnością Adama Barana w upadłości.
titleName

Syndyk masy upadłości Adama Barana ogłasza aukcję, której przedmiotem jest nieruchomość będąca własnością Adama Barana w upadłości.

Syndyk masy upadłości Adama Barana ogłasza aukcję, której przedmiotem jest nieruchomość będąca własnością Adama Barana w upadłości.

I. PRZEDMIOT AUKCJI

1. Udział upadłego Adama Barana w wysokości 1/5 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położona w Wilamowicach ul.Paderewskiego 19 objęta KW nr BB1B/00088146/2 działka nr 3196 o powierzchni 27arów 71 m2 .

Cena wywoławcza wynosi 6.600,- zł netto (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) co stanowi 75% oszacowania wynikającego z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości. Powyższy operat znajduje się w biurze syndyka oraz w aktach sprawy o sygn.VI GUp 124/19 .

2. Udział upadłego Adama Barana w wysokości 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o charakterze mieszkalnym o powierzchni zabudowy około 40 m kwadratowych położona w Wilamowicach ul.Paderewskiego 19 objęta KW nr BB1B/00088525/3 działka nr 3202/1 o powierzchni 18arów 10 m2 .

Cena wywoławcza wynosi 15.000,- zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych ) co stanowi 75% oszacowania wynikającego z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości. Powyższy operat znajduje się w biurze syndyka oraz w aktach sprawy o sygn.VI GUp 124/19 .

II. OGŁOSZENIE AUKCJI

Postępowanie aukcyjne rozpoczyna się od ogłoszenia o aukcji, zamieszczonego przez syndyka masy upadłości w prasie i co najmniej na dwóch ogólnopolskich portalach internetowych, w którym w szczególności informuje się o:

1. przedmiocie aukcji,

2. terminie i miejscu aukcji,

3. wysokości wadium,

4. sposobie udostępniania oferentom Warunków Aukcji i innych dokumentów dotyczących przedmiotowej nieruchomości,

5. możliwości oglądania nieruchomości.

III. WADIUM

 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji na rachunek bankowy masy upadłości : Adam Baran w upadłości nr 83 1050 1070 1000 0097 1761 0423

 2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 9.10.2020r. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji.

 3. W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana lub wstrzymania się z zapłatą pozostałej części oferowanej ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.

 5. W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym:

a) zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez oferenta w stosownym oświadczeniu konto bankowe,

b) za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.

IV. AUKCJA

§1

 1. Aukcję prowadzi Syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.

 2. Aukcja odbędzie się w dniu 12 października 2020r. o godz. 13.30 w Sądzie Rejonowym Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, sala nr 47

 3. Oferenci biorą udział w posiedzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem.

 4. Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium jest uprzednie dostarczenie do biura Syndyka, ul.Cieszyńska 365 I piętro , Bielsko-Biała, lub najpóźniej w dniu aukcji na posiedzeniu, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że:

a) akceptuje warunki Regulaminu Aukcji,

b) zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości,

c) numer rachunku bankowego na które powinno zostać zwrócone wadium.

§2

 1. Aukcja rozpoczyna się od przedstawienia przez Syndyka przedmiotu aukcji.

 2. Aukcja ma charakter ustny.

 3. Aukcja odbywa się w ten sposób, że Syndyk rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.

 4. Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

 5. Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.

 6. Wybór oferty przez Syndyka podlega zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.

V. CENA

 1. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.

 2. Oferowana cena musi być podana w walucie polskiej /złoty/, w kwocie netto.

 3. Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw.

 4. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

VI. NABYCIE

 1. Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy sprzedaży, termin zawarcia umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.

 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia brutto pomniejszoną o wpłacone wcześniej wadium przy czym rachunek bankowy masy upadłości musi być uznany najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony dzień podpisania umowy.

 3. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

 3. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z Warunkami Aukcji w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro oraz pod numerem telefonu 602 439 877.

 4. Z przedmiotem aukcji można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

 5. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilamowice

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

16955