Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. zaprasza do składania oferty
titleName

Syndyk masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. zaprasza do składania oferty

Syndyk masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursach na nabycie ruchomości w postaci mebli i sprzętu gastronomicznego, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 1.977,90 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) brutto.

Ruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu się na termin wizyty oględzin, przy udziale przedstawiciela Syndyka. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów konkursów ofert dla dokonania oceny ich stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotów konkursów ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. w biurze Syndyka masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 9 sierpnia 2019 r., nie będą brane pod uwagę.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 sierpnia 2019 r., godz. 12:00 i 12:30, w biurze Syndyka masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Regulaminy konkursów ofert zamieszczone są na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11867