Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Jacka Giereja zaprasza do składania ofert w przetargu
titleName

Syndyk masy upadłości Jacka Giereja zaprasza do składania ofert w przetargu

Loading…

Syndyk masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości:

  1. zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Legionowej 44A w Markach, obręb 01-03, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00026818/7;
  2. niezabudowanej nieruchomości (wewnętrzna droga dojazdowa) położonej przy ul. Legionowej 42/44 w Markach, obręb 01-03, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00100289/2;
  3. niezabudowanej nieruchomości (wewnętrzna droga dojazdowa) położonej przy ul. Długiej 23 w Markach, obręb 01-03, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00074546/0.

Szczegółowo opisane powyżej nieruchomości są zwane dalej także łącznie „Nieruchomością”.

W budynku posadowionym na nieruchomości opisanej w pkt a powyżej zamieszkuje – bez zezwolenia Sędziego-Komisarza – Upadły, jak również jest on w nim zameldowany wraz z rodziną.

Operaty szacunkowe dotyczące wycen nieruchomości opisanych w pkt od a) do c) powyżej, jak również informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości, są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55). Z wyżej wymienionymi operatami szacunkowymi można zapoznać się również w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 50/16, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Informacje o stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem Nieruchomości dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem Nieruchomości oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.

Cena wywoławcza: 1.027.357,50 zł (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt gorszy).

Zainteresowani winni składać oferty, pod rygorem odrzucenia, w terminie do dnia 08 maja 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14, o godz. 11:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.

Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny).

Pełna treść regulaminu przetargu sądowego, zawierająca między innymi szczegółowe warunki jakie musi spełniać oferta przetargowa, została opublikowana w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje, jak również znajduje się w aktach postępowania upadłościowego o sygn. X GUp 50/16, w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Legionowa 44, Marki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11042