Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Katarzyny Ogrodzkiej i Ryszarda Ogrodzkiego  ogłasza przetarg
titleName

Syndyk masy upadłości Katarzyny Ogrodzkiej i Ryszarda Ogrodzkiego  ogłasza przetarg

Syndyk masy upadłości Katarzyny Ogrodzkiej i Ryszarda Ogrodzkiego  ogłasza przetarg obejmujący:

 1. nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Godziszce Gmina Buczkowice przy ul. Liliowej 64 objętą KW BB1B/00113177/3 działki nr 497/6 i 497/10. Minimalna cena sprzedaży wynosi 50.000,00zł. (netto).

Oferty nabycia wyżej wymienionej  nieruchomości  należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: Oferta przetargowa „Katarzyna i Ryszard Ogrodzcy  w upadłości ” z podaniem  sygn.akt VI GUp 6/18 of na adres Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24 do dnia  13 września  2019r.  

 

Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek masy upadłości –  nr konta bankowego 94 1050 1070 1000 0091 2749 5399   wadium w wysokości 12.300,00zł. Wadium powinno  znaleźć się na koncie sprzedającego najpóźniej w dniu 13 września   2019r.

Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta, imię , nazwisko lub nazwę firmy oraz adres,
 • dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na które należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
 • oferowaną cenę,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

2.Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Bogusławskiego 24 w dniu  18 września  2019r.   o godz. 14.00 sala  nr 56.

 1. Jeżeli zostaną złożone 2 lub więcej ważne oferty syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza przeprowadzi aukcję. Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest udział w posiedzeniu oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. Ceną wywoławczą aukcji będzie najwyższa cena zaproponowana w ofertach pisemnych. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 5 000,00zł.
 2. 4. Wyboru oferty dokonuje Syndyk a zatwierdzenia wyboru oferenta Sędzia Komisarz.
 3. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
 • osoba, która wpłaciła wadium nie złoży oferty,
 • oferent zaproponuje cenę kupna poniżej ceny wywoławczej,

 

 • oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie dwóch miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.

6.Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega         zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wyboru oferty.

7.Wadium wniesione przez oferenta , którego oferta została wybrana podlega     zaliczeniu na cenę nabycia, wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy z winy oferenta.

8.Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

9.Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia     przetargu bez podania przyczyny lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

 1. Z operatem szacunkowym oraz sprzedawaną nieruchomością można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu nr tel.602439877.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Liliowa, Buczkowice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12211