Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej zaprasza do konkursu
titleName

Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej zaprasza do konkursu

Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/16) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częściami składowymi gruntu, w miejscowości Smardzewice przy ul. Posła Józefa Ostrowskiego 4 dla której Sąd Rejonowy Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr PT1T/00016777/1, za cenę nie niższą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy). Wadium wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i zero groszy).

 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. osobiście w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 sierpnia 2019 roku w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie o godz. 12:00.  Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w aktach sprawy sygn. akt V GUp 66/16 w gmachu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500 097 097 lub pod adresem e-mail: k.klunder@brlaw.pl.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Smardzewice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11834