Wyszukiwarka:
Syndyk sprzeda działke oznaczoną jako grunty orne, stanowiącą faktycznie drogę
titleName

Syndyk sprzeda działke oznaczoną jako grunty orne, stanowiącą faktycznie drogę

Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w Gdańsku przy ul. Matemblewska 42 w Gdańsku,80-283 Gdańsk  KRS 0000086229 iż organizowany jest pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w prawie odrębnej własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej.

Przetarg organizowany jest na sprzedaż:

udziału stanowiącego 42/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, przy ul. kpt. Karola Borchadta, stanowiącej działkę oznaczoną nr 1977 o łącznej powierzchni 2086 m2. (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00121255/9, oznaczoną jako grunty orne, stanowiącą faktycznie drogę, której wartość rynkową według opinii  rzeczoznawcy naukowego Krzysztofa Olszewskiego oszacowano na kwotę „0” zł, za najwyższą oferowaną cenę nie niższą niż 500, 00 zł brutto.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Oferty należy składać do dnia 17 lipca 2020 r. osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu).

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk z dopiskiem w kolorze czerwonym „Przetarg na zakup nieruchomości” oraz wskazaniem sygn.akt.VI GUp 17/11.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią na posiedzeniu jawnym dnia 21 lipca 2020 r.,
o godz. 10.25, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80 – 126 w Sali B 65.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku i siedzibie Syndyka przy ul. Kościuszki 7/11 lok. 14 w Starogardzie Gdańskim w dni powszechnie w godzinach od 9.00 – 15.00 oraz pod numerem telefonu 606 963 661.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 606 963 661 w terminie 3 dni licząc  od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Osowa,

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

15169