Wyszukiwarka:
Syndyk sprzeda miejsca postojowe
titleName

Syndyk sprzeda miejsca postojowe

Loading…

Syndyk masy upadłości FROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym, którego przedmiotem jest nabycie udziału w wysokości 150/1640 części w prawie  własności  lokalu  niemieszkalnego  –  garażu podziemnego nr G2 o powierzchni użytkowej 3.955,4 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00474090/2. Lokal niemieszkalny znajduje się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 8/3 z obrębu 2-05-02 m. st. Warszawy, w dzielnicy Włochy, przy Al. Krakowskiej 291A. Właścicielem udziału jest FROST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Udział odpowiada 15 stanowiskom postojowym usytuowanym na poziomie -1: 113, 115, 116, 128, 129, 135, 142, 171 oraz na poziomie -2: 128, 133, 134, 140, 141, 154, 155, lokalu  niemieszkalnego  –  garażu podziemnego nr G2, szczegółowo opisanego powyżej. Według wpisu w dziale I-Sp wyżej wymienionej księgi wieczystej, z przedmiotowym lokalem związany jest udział wynoszący 395540/1304120 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz taki sam udział w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Wojciecha Burkackiego z dnia 14 grudnia 2018 r. jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie, w godz. 8:30 – 16:30, oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 762/18, w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa (dalej także „Sąd”).

Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu przetargu dla dokonania oceny jej stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu przetargu oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 337.500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) netto.

Oferty należy składać do dnia 04 kwietnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta, która wpłynęła do Sądu po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 08 kwietnia 2019 r., o godzinie 14:00,  w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sędziego-Komisarza wyboru oferty dokonanej przez syndyka, zawrzeć umowę sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.

Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje. Z regulaminem przetargu można zapoznać się również w biurze syndyka lub w aktach sprawy sygn. akt X GUp 762/18, w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krakowska 291 A, Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

10734