Wyszukiwarka:
Trojanowo

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji gruntów i budynków Cena wywoławcza Wysokość wadium Termin wpłaty wadium i złożenia oferty Termin części jawnej przetargu

obręb: Trojanowo

arkusz: 3

działka nr: 101/5

powierzchnia: 0,0798 ha

KW PO1P/00244990/2

właściciel: Gmina Murowana Goślina

80.000,00 zł brutto

8.000,00 zł

do 3 sierpnia (środa) 2016 r.

8 sierpnia

 2016 r.

 godz.10.00

obręb: 

arkusz: 3

działka nr: 101/6

powierzchnia: 0,0831 ha

KW PO1P/00244990/2

właściciel: Gmina Murowana Goślina

84.000,00 zł brutto

               

8.400,00 zł

do 3 sierpnia (środa) 2016 r.

8 sierpnia

 2016 r.

 godz.10.30

Opis nieruchomości:

położenie nieruchomości – miejscowość Przebędowo, ul. Kupiecka, obręb geodezyjny Trojanowo;

właściciel – Gmina Murowana Goślina;

uzbrojenie –  w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz;

dojazd – ul. Kupiecka –  droga gruntowa.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy odpowiednio:

– dla działki 101/5 – decyzja nr 94.2015 z dnia 11.04.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,

– dla działki 101/6 – decyzja nr 95.2015 z dnia 11.04.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął 23.06.2016 r.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Do dnia 3 sierpnia 2016 r., do godz. 15.00, Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, parter, pokój nr 3, 62-095 Murowana Goślina.

Termin i miejsce części jawnej przetargu:

8 sierpnia 2016 r., pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.

Wysokość WADIUM, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 3 sierpnia 2016 r.,

wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko – Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek,

wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,

pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Forma i tryb zbycia:sprzedaż prawa własności w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Termin płatności:

Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w Przebędowie (obręb Trojanowo),

działki nr  101/5 i 101/6

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „ Przetarg – Przebędowo działka nr ……” należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 3, do dnia 3 sierpnia 2016 r., do godziny 15.00.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną działkę.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną działkę należy wypełnić odpowiednią ilość formularzy – osobno dla każdej działki. Formularze mogą zostać złożone w jednej kopercie z uwzględnieniem numeru nieruchomości.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
Oferta powinna zawierać między innymi (zgłoszenie do udziału w przetargu – Załącznik nr 1 do  Regulaminu):

a) imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;b) datę sporządzenia oferty;c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;d) dowód wpłaty wadium i wskazanie nr rachunku bankowego do zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu;e) oferowaną cenę wyższą od wywoławczej (liczbowo i słownie) oraz sposób jej zapłaty;

Kryteria oceny ofert: cena nieruchomości.

LINK DO STRONY GMINY:

http://bip.muro wana-goslina.pl/wiadomosci/9177/wiadomosc/331011/przetarg_pisemny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezab

smapa

20160330 094148 800 x 600

20160330 094224 800 x 600

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Lipiec, 2016

Typ:

inny

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

ID Ogłoszenia:

5470