Wyszukiwarka:
TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ   działki położonej w obrębie Żeliszowie,
titleName

TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ   działki położonej w obrębie Żeliszowie,

 

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

działki położonej w obrębie Żeliszowie,
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015134/6

 

Nr działki \Pow.
(ha)
Przeznaczenie
w planie
zagospodarowaniaprzestrzennego gminy
Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)

 

314 0,0725 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunkach planu symbolem 5 MNU;

w niewielkiej części po stronie zachodniej grunt wyznaczony jako teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem 13 ZI

18.000,00 + 23 % VAT 2000,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

Teatralna 1a (pok. nr 17)

 

Na sprzedaż odbył się: I przetarg w dniu 5 lipca 2019 r. ,
II przetarg w dniu 30 sierpnia 2019 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec
nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040

w terminie do 21 października 2019 r.
(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

 

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

 

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA
/-/

mgr inż. Roman Jaworski

 

 

Bolesławiec, dnia 19 września 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla zbioru ”Obrót mieniem Gminy Bolesławiec – Sprzedaż gruntów”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję, że

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą
  w Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,

 

 • kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A,
  59-700 Bolesławiec, telefon 075 7323221, kom. 605 255789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

– art. 30  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r.,poz.1875 ze zm).

– art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm).

 

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – wieczyście.

 

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  nierozpatrzenie sprawy.

 

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żelistrzewo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

12721